EURASHE dogodki v novembru 2016

EURASHE dogodki v novembru 2016

V Bruslju so na sedežu EURASHE med 8. novembrom in 11. novembrom 2016 potekali različni dogodki, ki so se jih udeležili tudi predstavniki Skupnosti VSŠ:

Sestanek za priprave Izjave o prehodnosti

Na sestanku za pripravo Izjave o prehodnosti smo na osnovi predhodne okrogle mize pripravili osnutek Izjave o prehodnosti znotraj različnih stopenj terciarnega izobraževanja (EOK 5,6,7,8) in tudi prehodnosti med sekundarnim in terciarnim izobraževanjem. Osnutek izjave se predloži delovni skupini Zaposljivost in Vseživljenjsko učenje in delovni skupini Misija PHE ter Upravnemu odboru EURASHE v pripombe za pripravo predloga, ki se bo obravnaval tudi na delavnici v okviru Evropskega tedna poklicnega in strokovnega izobraževanja v Bruslju 8. 12. 2016. Izjava je namenjena pripravi strategije dela EURASHE, članic EURASHE in Evropske komisije na tem področju.

SAPS – Projektni sestanek

Projektni sestanek je bil predvsem namenjen spoznavanju vseh partnerjev v projektu, predstavitvi celotnega projekta in pa zadolžitev znotraj projekta za vsakega posameznega partnerja, predstavitvi okvirnega časovnega in vsebinskega plana dela ter predstavitvi vključitev zunanjih strokovnjakov in način pridobivanja in izbire le-teh. Vodja projekta je tudi predstavil način komuniciranja znotraj projekta ter tudi administrativne obveze vsakega projektnega partnerja. Za kakovost izvedbe projekta skrbi skozi ves čas projekta avstrijski partner. SAPS je 2-letni projekt.

Delovne skupine

Na delovni skupini Zaposljivost in Vseživljenjsko učenje smo obravnavali predvsem načrt dejavnosti za leto 2017, ki bi jih želeli vključiti v prijavo za sofinanciranje operativnih dejavnosti na Evropskem področju; najpomembnejše teme, ki se jim bomo v naslednjih treh letih posvetili in jih uredili po prioritetah. Obravnavali smo osnutek Izjave o prehodnosti in pozvali člane delovne skupine da do torka posredujejo morebitne pripombe na osnutek. Obravnavali smo tudi temo Osebnih učnih okolij, ki bo vedno bolj aktualna in zanimiva saj so študenti prihodnosti precej drugačni od dosedanjih in tudi njihove želje o načinu študija temu primerno različne. Predstavnica Skupnosti je bila Alicia-Leonor Sauli- Miklavčič.

Na delovnih skupinah Kakovost ter Raziskave, razvoj in inovacije sta kot predstavnika sodelovala mag. Janez Damjan in Jasmina Poličnik. Na delovni skupini Kakovost smo opredelili prednostna področja za EURASHE in so povezana s kakovostjo: čezmejno zagotavljanje kakovosti, razvoj osebja (izobraževanja in usposabljanja) in kultura kakovosti. V sklopu čezmejnega sodelovanja je EURASHE skupaj z ENQA, ESU, EUA in EQAR pripravil dokument, kjer je predstavljen podrobnejši pogled na čezmejno sodelovanje. Podana je bila informacija o seminarju o kakovosti, ki bo potekal 6. – 7. februarja 2017 v Bruslju in bo povezan z BuildPHE usposabljanjem. Tema seminarja je Managing your institution’s quality with the latest practices and policies. Udeležencem so bile predstavljene aktivnosti v projektu BuildPHE, EQIP ter EQUAR-jeva baza vseh nacionalnih agencij ter njihovih odločitev z zagotavljanjem kakovosti. Dogovorili smo se tudi, da bomo ponovno prijavili projekt na temo nadaljevanja odličnosti vendar z vidika krepitve kakovosti in dviga standardov. Na področju raziskav, razvoja in inovacij smo obravnavali izjavo v zvezi s programom Horizon 2020 ter izpostavili problem ne-uspešnosti prijav za sofinanciranje.

Na delovni skupini Misija PHE smo obravnavali predvsem načrt dejavnosti za leto 2017, ki bi jih želeli vključiti v prijavo za sofinanciranje operativnih dejavnosti na Evropskem področju; najpomembnejše teme, ki se jim bomo v naslednjih treh letih posvetili in jih uredili po prioritetah. Obravnavali smo osnutek Izjave o prehodnosti in pozvali člane delovne skupine da do torka posredujejo morebitne pripombe na osnutek. Obravnavali smo tudi vlogo PHE pri vključevanju področja aktivnega državljanstva v izobraževanje, osebnega razvoja in medkulturnega dialoga, ki so teme s katerimi se Evropa spopada že sedaj in se bo še bolj v prihodnje. Pri predstavitvi aktivnosti v kratkoročnem planu smo predvsem obravnavali Letno konferenco  in se dogovorili, da je potrebno poiskati strokovnjake na temo konference, ki je Industrija 4.0, pregledali stanje priprav na Evropski teden poklicnega in strokovnega izobraževanja ter obravnavali izsledke 1. PROCSEE Foruma v Logarski Dolini.

Upravni odbor

Na Upravnem odboru smo člani potrdili zapisnik prejšnjih dveh sej, dobili poročilo o izvedbi razpisa za novega administrativnega sodelavca EURASHE, obravnavali administrativne in statutarne zadeve, Pregledali strategijo in prioritete, pregledali finančno stanje januar-oktober 2016, obravnavali članstvo in se dogovorili za naslednje sestanke.