Načrtujem kariero, ciljam višje

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

1. Vloga
2. Prijava
3. Življenjepis
4. Motivacijsko pismo
5. Ponudba

KAKO PRIPRAVITI DOBER ŽIVLJENJEPIS?
  • Osredotočite se na bistveno,
  • bodite jasni in jedrnati,
  • prilagodite življenjepis mestu, za katerega se prijavljate,
  • bodite pozorni na način predstavitve v življenjepisu,
  • ko življenjepis do konca izpolnite, ga preglejte še enkrat.

EUROPASS ŽIVLJENJEPIS

Izpolnite svoj Europass življenjepis

POZOR! Strokovna izobraževanja v življenjepisu navajamo pod posebno rubriko usposabljanje, ki naj bo ločena od rednega formalnega izobraževanja. Navajamo jih v vrstnem redu od najnovejšega proti starejšim izobraževanjem, ki smo jih obiskovali v preteklosti. Vedno je potrebno navesti naziv usposabljanja in institucijo, v kateri smo se usposabljali. V primeru pridobljenih certifikatov navedemo tudi te. Lahko navajamo tudi trajanje izobraževanja, v kolikor je relevantno. V primeru, da imamo tovrstnih izobraževanj in usposabljanj veliko, je smiselno navajati le tiste, ki so za posamezno delovno mesto relevantni.

GRADIVA

Uspešno karierno načrtovanje in specifične značilnosti sodobnega trga dela:

E-gradivo za karierne svetovalce

Vstop na trg dela

Spletna omrežja kot vir informacij za razvoj kariere

Kreativno iskanje poti v samozaposlitev

 

Delovni listi za načrtovanje kariere:

Elevator pitch
Interesni tipi
Vprašanja na razgovoru
Zaposlitveni cilji
Zbiranje informacij

Povezave do gradiv drugih organizacij:

  • Knjižice zbirke Spleti svojo kariero predstavlja zbrana poglavja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter iskanja zaposlitve:  Spleti svojo kariero
  • Gradivo CVU Pomurje: Lekić, S. in Bera. S. (2007). Načrtovanje kariere
  • eSvetovanje – pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve > eSvetovanje
  • Gradiva za karierno orientacijo projekta Karierni center za mlade (KCM) – VšečKAM in GREM (Fundacija Prizma): Gradiva projekta Karierni centre za mlade
  • Mini vodič pri iskanju zaposlitve: Mini vodič

 

ODGOVORI NA POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

KAKO DO ŽELENEGA DELOVNEGA MESTA?

Pot do želenega delovnega mesta je proces: 1. Najprej moramo sploh ugotoviti, kaj je za nas idealno delovno mesto. Kaj nas motivira, vzpodbuja in kaj je za nas na delovnem mestu nepogrešljivo. Vprašati se moramo, ali takšno delovno mesto obstaja in če ja, potem preverimo, kakšne so zahteve za opravljanje takšnega dela.
2. Če ne izpolnjujemo vseh zahtev, naredimo načrt, kako jih bomo izpolnili (z izobraževanjem, usposabljanjem …).
3. Potrebno je stalno spremljanje, kje se takšna delovna mesta odpirajo ali se mogoče bodo odpirala.
4. Pripravimo načrt aktivnega iskanja zaposlitve.

NA KAKŠEN NAČIN NAVDUŠITI DELODAJALCA, DA IZBERE PRAV NAS?

Delodajalci iščejo delavce takrat, ko je potrebno opraviti delovne naloge, katerih sami ne morejo. Pridobimo ga tako, da vzbudimo zaupanje, da bomo kos delovnim nalogam v delovnem procesu in da smo jih pripravljeni tudi opravljati in reševati.

KATERE LASTNOSTI SO ODLOČILNE PRI ZAPOSLOVANJU ali NAPREDOVANJU IN KAJ SE PREDVIDEVA V PRIHODNJE?

Delodajalci poudarjajo, da so bolj kot znanje in kompetence na poklicnem področju pomembne »mehke veščine«. Prednost dajejo osebam, ki imajo ustrezen odnos do sebe, dela in sodelavcev, dobre komunikacijske sposobnosti in interpersonalne spretnosti, so fleksibilni, samoiniciativni, vztrajni in učljivi. Delodajalci pogosto poudarjajo, da se lahko znanje za uspešno opravljanje dela pridobi na delovnem mestu, zato sta pomembna pravi odnos in motivacija pri kandidatih. Dober odnos do sebe na razgovoru za zaposlitev pokažemo že s svojo zunanjo urejenostjo. Pomembno je, da odraža ustrezno skrb za osebno higieno in zunanji videz, saj lahko delodajalci sklepajo, da oseba, ki nima dobrega odnosa do sebe, ne more imeti dobrega odnosa niti do drugih niti do dela. Dobrodošle so tudi ustrezne analitično raziskovalne spretnosti, kompetence za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodstvene sposobnosti, razvita multikulturna inteligentnost, znanje reševanja problemov in pripravljenost za delo v timu. V prihodnje se bo pomembnost ustreznih osebnih in medosebnih spretnosti predvidoma še povečevala. Prognostiki so mnenja, da bodo iskani kadri tisti, ki bodo imeli še sposobnosti prepoznavanja bistva, socialno inteligentnost, ustvarjalnost (originalnost, fluentnost in izvirnost), bodo sposobni interdisciplinarnega delovanja, učinkovitega odločanja in bodo pripravljeni na sodelovanje v virtualnem okolju.

KAJ JE BOLJE, DA POSTANEM SPECIALIST ALI GENERALIST?

Najustreznejši odgovor na vprašanje bi bil, mešanica enega in drugega. Ker splošnega podjetja ni in je vsako podjetje na svoj način specifično, vsak delodajalec potrebuje osebe, ki se bodo dobro vključevale v njegovo organizacijo in ustrezale specifiki njegovega podjetja. Res pa je, da si manjša podjetja in samostojni podjetniki ne morejo privoščiti velikega števila specialistov, zato ima posameznik s specifičnimi in splošnimi kompetencami večje možnosti zaposlitve. Ker so spremembe v stroki nenehne, je potrebna velika fleksibilnost zaposlenih. Tudi specialisti morajo biti pripravljeni na nenehno izpopolnjevanje, kar velja tudi za generaliste. Vsi se moramo učiti in se prilagajati delu, delodajalcu, napredku v stroki.

umbrella-1588167_640
KAKO VEDETI, DA TE DELODAJALEC CENI IN JE ZADOVOLJEN S TVOJIM DELOM?

Večinoma podjetja s svojimi zaposlenimi enkrat letno opravijo razgovore, kjer se o tovrstnih vprašanjih pogovorijo. V kolikor tega ni, lahko delodajalca o zadovoljstvu povprašamo neposredno. Sicer pa, kadar nam delodajalec zaupa samostojno opravljanje nalog, pohvali naše delo ali nas za opravljeno delo celo nagradi dodatno, lahko sklepamo, da je z našim delom zadovoljen.

KAKO NAPREDOVATI V PODJETJU, ČE NI RAZPISA?

Napredovanje je lahko redno ali izredno. V večini primerov štejejo dobro opravljene delovne naloge v preteklem obdobju, in pripravljenost, da prevzamemo zahtevnejše naloge in odgovornosti kot se od nas zahtevajo trenutno. Seveda je napredovanje lažje, kadar je podjetje v fazi rasti in se pojavi potreba po novih zaposlenih, oziroma kadar kdo iz podjetja odide ali pa se upokoji. Napredovanje je namreč odvisno tako od nas kot tudi od zmožnosti podjetja za zaposlovanje.

KAKO SE POGAJATI ZA VIŠJO PLAČO?

Plača je dogovor med delodajalcem in zaposlenim. Organizacije se v tem seveda razlikujejo. Nekateri delodajalci imajo sistemizirana delovna mesta in s pravilniki urejene načine rednega napredovanja, ki je odvisno od letne ocene dela zaposlenega. V kolikor takšnega rednega napredovanja organizacija nima urejenega, moramo delodajalcu dobro pojasniti, zakaj je vredno, da nas plača in nagradi bolje kot do sedaj. Argumentacija ni odvisna le od našega dobrega dela, temveč tudi od zmožnosti delodajalca, da nam plačo zviša.

ZAKAJ SE KARIERNA ORIENTACIJA ZAČNE ŠELE V ČASU IZBIRE ŠTUDIJA ALI ISKANJU DELA, ZAKAJ NE PREJ, RECIMO ŽE V OSNOVNIH ŠOLAH?

Karierna orientacija bi se lahko začela že v začetnih razrednih osnovnih šol ali celo v vrtcih. Žal to v Sloveniji še ni institucionalno natančno določeno in dovolj podprto. V nekaterih drugih evropskih državah to že izvajajo, vendar se ozaveščeni posamezniki in posameznice kot pedagoški delavci aktivni v tej smeri in prispevajo k pozitivnim spremembam v smeri zgodnje karierne orientacije in seznanjanja s poklicnimi in kariernimi interesi mladih ter informiranja le-teh. Vedno več je tudi sodelovanja po celotni vertikali šolskega sistema, kar prispeva k promociji poklicev in ozaveščanju v okviru karierne orientacije, v tej smeri so aktivni tudi mladinski centri in druge inštitucije, ki se ukvarjajo s karierno orientacijo.

KJE PRIDOBIMO INFORMACIJE O MOŽNOSTI ISKANJA ZAPOSLITVE V TUJINI?

Preko evropskega portala za zaposlitveno mobilnost – EURES.