RAZPIS za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije

RAZPIS za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije

Na podlagi Strategije Skupnosti VSŠ, strateškega področja Študenti, Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025, aktivnost 2.1 Karierni centri, ugotovitev Raziskave o delovanju kariernih centrov na VSŠ, analize pričakovanj vloge Skupnosti VSŠ pri spodbujanju kariernih centrov VSŠ, Smernic za vzpostavitev in delovanje kariernih centrov višjih strokovnih šol objavljenih TUKAJ in Pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2021 (št. C3330-21-404002),

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije dne 24. 6. 2021 objavlja

RAZPIS

za vključitev strokovnih delavcev, ki delujejo na področju kariernih centrov v višjih strokovnih šolah, v razvojne dejavnosti Skupnosti VSŠ na področju razvoja vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju

Višje strokovne šole so zavezane s svojim delovanjem izpolnjevati Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki temeljijo na evropskih standardih: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Predvsem 2. in 5. standard kakovosti od višjih strokovnih šol zahtevata, da le-te omogočijo višješolskim študentom informacije o trgu dela, zaposlitvenih možnostih, pridobljenih kompetencah in znanju, ki jih pridobijo v času študija. Skladno z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol in Obrazcem za zunanjo evalvacijo se presoja razvitost kariernih centrov.

Namen razpisa je vključevanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol v razvojne dejavnosti Skupnosti VSŠ na področju kariernih centrov, ki bodo omogočale študentom večji dostop do svetovalnih storitev in vseživljenjske karierne orientacije.

Skozi projekt se krepijo možnosti študentov in zaposlenih za dostop do informacij in kompetenc za razvoj lastne karierne orientacije, stike z delodajalci in dostop do ponudbe delovnih mest za strokovno delo višješolskih diplomantov in praktično izobraževanje študentov VSŠ ter podporo in izpopolnjevanje kariernih svetovalcev na višjih strokovnih šolah.

Cilji razpisa:
• oblikovanje oziroma nadgradnja strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere;
• promocija pripravljenih orodij za karierno orientacijo in svetovanje ter podpora VSŠ pri njihovi uporabi;
• izvedba aktivnosti za večjo prepoznavnost višjega strokovnega izobraževanja ter krepitev mreženja študentov s potencialnimi delodajalci,
• izboljšati osveščenost študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela,
• okrepiti kompetence strokovnih delavcev, ki izvajajo dejavnosti kariernih centrov,
• okrepiti strukturiran in celovit pristop višjih strokovnih šol k spodbujanju karierne orientacije višješolskih študentov,
• omogočiti izmenjavo dobrih praks med višješolskimi kariernimi centri.

Razpis se nanaša na strokovne sodelavce višjih strokovnih šol, ki delujejo pri izvajanju nalog kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah.

Na razpisu bo izbranih 6 strokovnih sodelavcev. Vsak strokovni sodelavec bo zadolžen za eno od šestih razvojnih področij pod točko A. Vsak izmed izbranih strokovnih sodelavcev pa se prav tako zaveže k vsem postavkam pod točko B.

A) Vsak strokovni sodelavec se prijavi na eno izmed navedenih področij glede na izkušnje in dosedanje delo na področju kariernih centrov:

1) Srečanja s podjetji z namenom promocije višješolskega strokovnega izobraževanja ter izmenjave informacij, preverjanja dejanskih in potrebnih kompetenc študentov,
2) Regionalni poslovni zajtrki za promocijo projektnega dela študentov in navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci,
3) Izobraževanje študentov za vseživljenjsko karierno orientacijo,
4) Info točka za študente: podstran na spletni strani Skupnosti VSŠ,
5) Izpopolnjevanje kariernih svetovalcev,
6) Info točka za karierne svetovalce: strokovna podpora svetovalcem za individualno svetovanje študentom.

B) Vsak izmed izbranih strokovnih sodelavcev se zaveže da bo:

– sodeloval v fokusni skupini na temo kariernega svetovanja in pri analizi obstoječih aktivnosti in preverjanju metodologije za delovanje kariernih centrov,
– spodbudil vsaj 5 svojih študentov k udeležbi na usposabljanju študentov v mesecu oktobru 2021, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ za karierno načrtovanje in vseživljenjsko učenje,
– spodbudil vsaj 5 svojih študentov k udeležbi na regionalnem srečanju z delodajalci v oktobru 2021, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ,
– spodbudil vsaj 5 svojih študentov k udeležbi na poslovnem zajtrku v oktobru 2021, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ,
– udeležil in spodbudil vsaj enega kariernega svetovalca k udeležbi na izpopolnjevanju za karierne svetovalce v mesecu septembru 2021, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ.

Rok za izvedbo aktivnosti
Vse aktivnosti se bodo izvedle do 31. 10. 2021.

Finančni pogoji
Za izvedbo aktivnosti bo Skupnost VSŠ z izbranimi strokovnimi delavci in sodelavci višjih strokovnih šol sklenila pogodbo o dopolnilni zaposlitvi za dogovorjen obseg, ki bo opravljen v času od 1. julija do 31. oktobra 2021.

Merila za izbor kandidatk
Predhodno sodelovanje (opis že izvedenih aktivnosti) strokovnega delavca višje strokovne šole v razvojnem projektu Skupnosti VSŠ na področju kariernih centrov v zadnjih 12 mesecih,

Rok in postopek prijave
Obrazec za prijavo je priloga razpisa. Strokovni delavci in sodelavci višjih strokovnih šol se prijavijo z izpolnjeno in potrjeno vlogo, ki jo do 28. 6. 2021 pošljejo preko e-pošte na sekretariat@skupnost-vss.si.

Kontaktna oseba za razpis je dr. Anita Goltnik Urnaut.