RAZPIS za vključitev v dejavnosti razvoja kadrov in kariernega svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2022

RAZPIS za vključitev v dejavnosti razvoja kadrov in kariernega svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2022

Na podlagi Strategije Skupnosti VSŠ, strateškega področja Študenti, Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025, aktivnost 2.1 Karierni centri, ugotovitev Raziskave o delovanju kariernih centrov na VSŠ (2021), analize pričakovanj glede vloge Skupnosti VSŠ pri spodbujanju kariernih centrov VSŠ, ter Pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2021 (št. C3330-22-404001),

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije dne 24. 3. 2022 objavlja

RAZPIS

za vključitev strokovnih delavcev, ki delujejo na področju kariernih centrov v višjih strokovnih šolah, v razvojne dejavnosti Skupnosti VSŠ na področju razvoja vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju

Višje strokovne šole so zavezane s svojim delovanjem izpolnjevati Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki temeljijo na evropskih standardih: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Predvsem 2. in 5. standard kakovosti od višjih strokovnih šol zahtevata, da le-te omogočijo višješolskim študentom informacije o trgu dela, zaposlitvenih možnostih, pridobljenih kompetencah in znanju, ki jih pridobijo v času študija. Skladno z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol in Obrazcem za zunanjo evalvacijo se presoja razvitost kariernih centrov.

Namen razpisa je vključevanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol v razvojne dejavnosti Skupnosti VSŠ na področju kariernih centrov, ki bodo omogočale študentom večji dostop do svetovalnih storitev in vseživljenjske karierne orientacije.

Skozi projekt se krepijo možnosti študentov in zaposlenih za dostop do informacij in kompetenc za razvoj lastne karierne orientacije, stike z delodajalci in dostop do ponudbe delovnih mest za strokovno delo višješolskih diplomantov in praktično izobraževanje študentov VSŠ ter podporo in izpopolnjevanje kariernih svetovalcev na višjih strokovnih šolah.

Cilji razpisa:
– oblikovanje oziroma nadgradnja strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere;
– promocija pripravljenih gradiv in orodij za karierno orientacijo in svetovanje ter podpora VSŠ pri njihovi uporabi;
– izvedba aktivnosti za večjo prepoznavnost višjega strokovnega izobraževanja ter krepitev mreženja študentov s potencialnimi delodajalci,
– izboljšanje osveščenosti študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela,
– izboljšanje osveščenosti višješolskih kadrov o pomembnosti vseživljenjskega učenja in kariernega razvoja,
– okrepitev kompetence strokovnih delavcev, ki izvajajo dejavnosti kariernih centrov,
– izboljševanje strukturiranega in celovitega pristopa višjih strokovnih šol k spodbujanju karierne orientacije višješolskih študentov,
– omogočanje izmenjave dobrih praks med višješolskimi kariernimi centri.

Razpis se nanaša na strokovne sodelavce višjih strokovnih šol, ki delujejo pri izvajanju nalog kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah.
Vsak strokovni sodelavec bo zadolžen za eno razvojno nalogo/področje pod točko A. Vsak izmed izbranih strokovnih sodelavcev pa se prav tako zaveže k vsem postavkam pod točko B.

A) Vsak strokovni sodelavec se prijavi na eno izmed navedenih področij glede na izkušnje in dosedanje delo na področju kariernih centrov:
1. Srečanja s podjetji z namenom promocije višješolskega strokovnega izobraževanja ter izmenjave informacij,
2. Regionalni poslovni zajtrki za navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in promocijo projektnega dela študentov ter dosežkov diplomantov,
3. Izobraževanje študentov za vseživljenjsko karierno orientacijo,
4. Info točka za študente, info-točka za karierne svetovalce, karierni sejem, e-učilnica,
5. Izpopolnjevanje kariernih svetovalcev,
6. Spodbujanje vseživljenjske karierne orientacije višješolskih kadrov,
7. Posvet Individualizacija in vključevanje študentov s posebnimi potrebami v VSŠ.


B) Vsak izmed izbranih strokovnih sodelavcev
se zaveže da bo:
– sodeloval v fokusni skupini na temo kariernega svetovanja in pri analizi obstoječih aktivnosti in preverjanju metodologije za delovanje kariernih centrov,
– spodbudil vsaj 5 svojih študentov k udeležbi na izobraževanju za študente, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ za karierno načrtovanje in vseživljenjsko učenje,
– spodbudil vsaj 5 svojih študentov k udeležbi na srečanju z delodajalci, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ,
– sodeloval ali spodbudil vsaj enega kariernega svetovalca k udeležbi na posvetu za karierne svetovalce oziroma za Individualizacijo in študente s posebnimi potrebami, ki ga bo organizirala Skupnost VSŠ,
– sodeloval na dogodku za spodbujanje razvoja vseživljenjske karierne orientacije višješolskih kadrov ali spodbudil k udeležbi vsaj še enega sodelavca.


Rok za izvedbo aktivnosti

Vse aktivnosti se bodo izvedle do 31. 10. 2022.

Finančni pogoji
Za izvedbo aktivnosti bo Skupnost VSŠ z izbranimi strokovnimi delavci in sodelavci višjih strokovnih šol sklenila pogodbo o sodelovanju.

Merila za izbor kandidatk
Predhodno sodelovanje (opis že izvedenih aktivnosti) strokovnega delavca višje strokovne šole v razvojnem projektu Skupnosti VSŠ na področju kariernih centrov v zadnjih 12 mesecih.

Rok in postopek prijave
Obrazec za prijavo je priloga razpisa. Strokovni delavci in sodelavci višjih strokovnih šol se prijavijo z izpolnjeno in potrjeno vlogo, ki jo do 31. 3. 2022 pošljejo preko e-pošte na sekretariat@skupnost-vss.si.

Kontaktni osebi za razpis sta Miha Zimšek (sekretariat@skupnost-vss.si; tel: +386 3 428 58 73) in dr. Anita Goltnik Urnaut (anita.urnaut@skupnost-vss.si).