Mednarodno sodelovanje

Erasmus+ je integriran 7-letni (2014 – 2020) program Evropske unije, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Z razpoložljivi proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
S transnacionalnimi partnerstvi med ustanovami in organizacijami Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih. Podpira nacionalna prizadevanja za modernizacijo sistemov izobraževanja, usposabljanja in drugih ukrepov za mlade.

Več informacij o predvideni strukturi programa najdete na spletnih straneh Evropske komisije.

ODBOR ZA MEDNARODNO DEJAVNOST

Skupnost VSŠ preko Odbora za mednarodno dejavnost svoje delo usmerja predvsem v širjenje mednarodne mreže in pridobivanje mednarodnih partnerjev za nadaljnje sodelovanje na področjih mobilnosti študentov in osebja, priprave skupnih mednarodnih programov, razvoja uporabnih raziskav, inovacij in promocije ter prepoznavnosti slovenskega višjega strokovnega šolstva.

Člani odbora:

  • Alicia Leonor Sauli Miklavčič
  • Jasmina Poličnik
  • dr. Blanka Vombergar,
  • mag. Janez Damjan,
  • Helena Jurše Rogelj,
  • Breda Perčič.

Z več kot 15 let izkušenj v mednarodnem prostoru Skupnost VSŠ aktivno sodeluje v ključnih mednarodnih združenjih na področju višješolskega strokovnega izobraževanja:

EURASHE
oz. Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu združuje okoli 1.100 visokošolskih institucij v 40 državah znotraj in zunaj evropskega visokošolskega prostora (EHEA), ki ponujajo strokovno usmerjene programov in se ukvarjajo z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami znotraj prve Bolonjske stopnje. Združenje ima pomembno mesto in vpliv na evropsko politiko izobraževanja, nenazadnje je EURASHE tudi ena izmed E4 organizacij, ki so ključne za bolonjski proces. Skupnost VSŠ je kot polnopravna članica združenja EURASHE (od leta 2007) aktivno vključena v združenje skozi skozi svoje delo v upravnem odboru in skupščini, delovnih skupinah, projektnem delu, raziskovalni dejavnosti, pripravi političnih smernic za višjih in visokošolski strokovni prostor.

VET4EU2
je evropska platforma za poklicno in strokovno izobraževanje na terciarnem in sekundarnem nivoju. Združuje 6 ključnih združenj za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visoko šolstvo (EfVET, EUproVET, EVBB, EVTA, EUCEN in EURASHE), s ciljem združiti moči pri oblikovanju evropske politike na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Preko vodje razvoja Alicie Leonor Sauli-Miklavčič je Skupnost VSŠ zastopana tudi v VET providers svetovalni skupini Evropske komisije ter v dveh od treh skupin CEDEFOP Community of Practice (CoP).

CHAIN5
je mednarodno združenje, katerega soustanoviteljica je Skupnost VSŠ. V evropskem prostoru si združenje prizadeva za podporo stopnji 5 po Evropskem kvalifikacijskem ogrodju.

EfVET
Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja – EfVET je eden od vodilnih evropskih strokovnih združenj, ki so ga ustanovili ponudniki poklicnega strokovnega izobraževanja ter usposabljanja in katerim je njegovo delovanje tudi namenjeno. Združuje 205 članic iz 33 držav. EfVET v institucijah in organih Evropske unije neposredno zastopa stališča svojih članic v zvezi z aktualnimi vprašanji poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Nudi strokovno mrežo, znotraj katere vzpodbuja sodelovanje med raziskovalci, gospodarstveniki in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja.