VIŠJA VOJAŠKA STROKOVNA ŠOLA

VIŠJA VOJAŠKA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Višja vojaška strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Vojaški objekt Kadetnica, Engelsova 15, 2000 Maribor
Telefon:02 449 50 44
E-pošta:glavna.pisarna.gssv@mors.si
Spletna stran:https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/generalstab-slovenske-vojske/o-generalstabu-slovenske-vojske/center-vojaskih-sol/visja-vojaska-strokovna-sola/
Kratek opis šole:

Višja vojaška strokovna šola deluje v sestavi Centra vojaških šol in bo izvajala vojaško izobraževanje za podčastnike. Šola uveljavlja kakovostna merila, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu Republike Slovenije ter se bo vanj vključila v največji možni meri. Ustanovljena je bila 1.3.2020 v procesih optimizacije Centra vojaških šol.

Višja vojaška strokovna šola deluje v Kadetnici v Mariboru, kjer je tudi sedež Centra vojaških šol. Kadetnica v Mariboru je stavba z zgodovinsko vrednostjo, ki pa je bila v letu 2007 temeljito prenovljena in prostorsko preurejena za izvajanje procesov vojaškega izobraževanja in usposabljanja. V Kadetnici so predavalnice z moderno didaktično opremo, ki omogočajo izvajanje vojaškega izobraževanja na najvišjem nivoju. Višja vojaška strokovna šola ima v Kadetnici poleg predavalnic, ki so namenjene skupni rabi šolam in enotam Centra vojaških šol, tudi svoje lastne prostore.

Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa »Vojaški menedžment«: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2584

Višješolski programi: Vojaški menedžment
Pridobljeni nazivi diplomanta: Vojaški menedžer/Vojaška menedžerka