Srečanje pogodbenikov Erasmus+ KA1 (KA103 in KA107) projekti mobilnosti v visokem šolstvu, pogodbeno leto 2016

Srečanje pogodbenikov Erasmus+ KA1 (KA103 in KA107) projekti mobilnosti v visokem šolstvu, pogodbeno leto 2016

Srečanje je bilo namenjeno uradnim kontaktnim osebam odobrenih KA1 mobilnosti v visokem šolstvu med programskimi državami (KA103) ter med programskimi in partnerskimi državami. Na srečanju so se udeleženci seznanili s pogodbenimi obveznostmi programa ter z načrtovanim razpisom MIZŠ, ki je namenjen študentom iz okolij z manj možnostmi, projektnim managementom, orodji za kakovostno izvajanje projektov KA1, merili za kakovostno izvajanje projektov in  kakovostnim poročanjem.

Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+, je srečanje odprla z opredelitvijo mobilnosti kot projekta, ki ne sme biti cilj sam ampak zgolj orodje za dosego cilja in kazalnikov (eden pomembnejših je zaposljivost). Z učinkovito in kakovostno uporabo orodja pa dokazujemo namen samega programa Evropski komisiji. Bistveno je izpolnjevanje zavez ECHE listine terciarnih institucij, ki študentom morajo omogočiti enakost, priznavanje in šolanje brez dodatnih stroškov (brez šolnin). Mobilnosti imajo PRED-MED-PO aktivnosti in bistvena je vidnost programa ter proaktivnost v obveščanju. Strategija institucije (Erasmus policy Strategy) in ECHE morata biti usklajeni s projektnimi aktivnostmi, ki jih izvajamo. Učinke mobilnosti razvrščamo v 3 kategorije: učinki na udeležence, učinki na organizacije in učinki na sisteme. Mag. Robert Marinšek je predstavil evalvacijo dosedanjih poročil iz leta 2014 in 2015, ki je pokazala na pomanjkljivosti poročil institucij, slabih podatkov, pomanjkljivo strateško integracijo in pomanjkljive učinke, pomanjkljivo načrtovanje dejavnosti in pomanjkanje vizije. Na CMEPIUSu pogodbenikom svetujejo, da morajo biti poročila vsebinsko bolj podrobna, konkretna, poročati se mora o vseh vidikih in učinkih projekta, opisana mora biti sistemska integracija. V nadaljevanju je bil predstavljen MIZŠ razpis za študente iz okolij z manj možnostmi za mobilnosti med programskimi državami, kjer smo se udeleženci dogovorili, da bo MIZŠ skušalo pripraviti več prijavnih rokov in s tem zagotoviti enake pogoje za vse institucije za pripravo ustrezne dokumentacije. Sonja Mavsar in Petra Bevk iz CMEPIUSa sta ob kocu prvega dela srečanja  povzeli še pogodbena pravila KA1 projektov. Drugi del srečanja je predstavil DELI dogodek – Pomen mobilnosti za vas in nas.

Srečanja se je udeležilo 23 predstavnikov višjega strokovnega izobraževanja.