ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Šentjur, Višja strokovna Šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, Slovenije
Telefon:(03) 746 29 00 in (03) 746 29 02
E-pošta:referat@sc-s.si
Spletna stran:http://www.sc-s.si
Kratek opis šole:

Višja strokovna šola izvaja vse programe kvalitetno z vso potrebno informacijsko tehnologijo ter strokovnimi predavatelji ( vse predavalnice imajo dostop do interneta, računalnike, projektor, dve pa še interaktivno tablo). Študenti pridobijo strokovno teoretična in praktična znanja ( laboratorijske vaje, strokovne ekskurzije, praktično izobraževanje doma in v tujini) iz področja, ki ga študirajo. Prilagajamo in uporabljamo metode in oblike dela, ki so primerna za posamezna predmetna področja, tako, da študenti pridobijo čim več uporabnega znanja, ustvarjamo vzpodbudno študijsko okolje s sodobno učno tehnologijo, zagotavljamo najsodobnejše vire in literaturo, vključujemo se v mednarodne projekte ( Erasmus listina za izmenjavo študentov), vključujemo domače in tuje strokovnjake, zagotavljamo prijazno in vzpodbudno okolje. Šola se zaveda svojega poslanstva in svoje vrednote, kot so znanje, inovativnost, zaupanje in vztrajnost vključuje v potek izobraževanja.

Višješolski programi: Upravljanje podeželja in krajine, Živilstvo in prehrana, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir-ka kmetijstva in krajine, Inženir-ka živilstva in prehrane, Inženir-ka naravovarstva, Organizator-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu