Projekt BuildPHE – Javni razpis za sodelovanje v pilotnem projektu

Projekt BuildPHE – Javni razpis za sodelovanje v pilotnem projektu

Javni razpis za sodelovanje v pilotnem projektu

Predstavitev projekta BuildPHE: Building Professional Higher Education Capacity

Projekt HAPHE (2011 – 2013) je pod vodstvom EURASHE (Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu) in skupaj s partnerji (med njimi tudi Skupnost VSŠ) predlagal večji pomen drugačnosti strokovno usmerjenega terciarnega izobraževanja in razvil značilnosti in merila, ki se nanašajo na upravljanje, izobraževanje in raziskave ter razvojno dejavnost teh institucij. Skupno vsem značilnostim in merilom je sistematično posvetovanje in sodelovanje s predstavniki sveta dela – “World of Work” in možnost njihovega tesnega sodelovanja z izobraževalnimi institucijami.

Projekt BuildPHE izhaja iz rezultatov HAPHE projekta (in projekta PHExcel), njegov cilj je praktična uporaba opredelitev, značilnosti in meril terciarnega strokovnega izobraževanja v podporo razvoju institucijam, ki ponujajo strokovno izobraževanje in usposabljanje. Projekt želi predlagati enostavno orodje za samorefleksijo institucij, ki bo prikazalo, kako se sodelovanje s svetom dela uspešno izvaja v njihovih notranjih strategijah, aktivnostih in doseženih rezultatih ter opredelilo prostor za nadaljnje izboljšave.

Poleg aktivnosti za pripravo metodoloških dokumentov, projekt namerava vključiti tri institucije iz vsake države, s ciljem preverjanja projektnih rezultatov v obliki različnih delavnic s sodelovanjem različnih skupin šol in zunanjimi partnerji iz sveta dela za pripravo ustreznega orodja za samoevalvacijo.

Rezultati projekta bodo:

  • • Okvir za zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za kriterije terciarnega izobraževanja in njihovo vrednotenje.

 

  • • Metodologija za zbiranje takšnih podatkov in informacij v posvetovanju z notranjimi in zunanjimi skupinami partnerjev in njihovo primerjavo v okviru danih meril.

 

  • • Metodologija za opredelitev glavnih strategij za nadaljnje aktivnosti za izboljšanje stanja in sodelovanje s svetom dela, ki vključuje vse zainteresirane strani.

 

  • • Metodologija za pretvorbo strateških ciljev v jasne in merljive cilje ter njihovo spremljanje

 

  • • Primeri dobrih praks – zbrano bo najmanj 5 primerov za vsako od 11 meril, določenih za strokovno usmerjeno terciarno izobraževanje.

 

  • Izhodišča okvirnih strategij, usmerjenih k izpolnitvi značilnosti in meril za upravljanje, izobraževanje in raziskave ter razvojnih dejavnosti ter njihovih povezav s prakso.

Poleg tega bo vsaka od sodelujočih institucij v pilotnem projektu:

  • • ustvarila projekt s podporo lastnega samoevalvacijskega poročila, ocenila koncept in obseg sodelovanja s svetom dela;

 

  • • dobila priložnost, da sodeluje v izobraževalnih dejavnosti za izmenjavo izkušenj s kolegi iz drugih šol v projektu;

 

  • določila okvirno strategijo za krepitev sodelovanja z izkušnjami na teh področjih za triletno obdobje.

Pogoji za udeležbo institucij v pilotnem projektu

Projekt predvideva pilotno preverjanje predlagane metodologije na 3 institucijah v vsaki od petih sodelujočih držav (CZ, EE, HR, PL, SI), ob podpori evropskih partnerjev (KIC Malta, EURASHE).

Ciljna skupina pilotnega projekta so:

 • višje strokovne šole,
 • visoke strokovne šole,
 • strokovno usmerjena fakulteta, oddelek ali “programi” univerz.

Pilotni projekt bo potekal:

 • Izvedba samoocenjevanja na ustreznih področjih (upravljanje in načrtovanje, usposabljanje in učenje, uporabne raziskave in razvojna dejavnost) po metodologiji BuildPHE glede na razpoložljive vire informacij in vključevanjem zunanjih partnerjev (predvsem sveta dela) in notranjih deležnikov (zaposleni, študenti); IX.-XII.2016.
 • Skupno srečanje pilotnih šol in izmenjava izkušenj z namenom izboljšati metodologijo; II.2017
 • Izvedba drugega dela samoocenjevanja v skladu z metodologijo z namenom najti kazalnike za morebitne primerjave (benchmarking); III.-V.2017.
 • Obdelava študij primerov. Vrednotenje bo poleg samoocenjevanja vsebovalo tudi morebitne pripombe in predloge kolegov; V-VIII.2017.

Poročilo bo povzelo glavne ugotovitve, prednosti in področja za nadaljnji razvoj, morebitne pripombe o metodologiji in tudi ovrednoteno izkušnja samoevalvacije. Določitev obsega javno dostopnih informacij bo predmet dogovora med partnerji projekta in institucijo. Vključene institucije bodo s sodelovanjem pridobile uradno potrdilo.

Pogoji sodelovanja:

 • institucija mora določiti koordinatorja z znanjem angleščine na nivoju C1 in izkušnjami na področju kakovosti in razvoja na instituciji,
 • pričakuje se: zbiranje podatkov in dokumentov, od katerih nekateri presegajo formalne evalvacije / akreditacijo; povzetki o nekaterih predhodnih sklepih; izvedbo srečanj s predstavniki sveta dela, študenti, vodstvom, akademskega / izobraževalnega osebja ali izvedbo drugih specifičnih postopkov za ocenjevanje situacije na instituciji,
 • Skupnost VSŠ bo finančno podprla sodelovanje institucij v pilotnem preverjanju projekta BuildPHE v višini 1.000 € na posamezno institucijo, iz česar se krijejo vsi nastali stroški v času trajanja pilotnega projekta,
 • potrebno je elektronsko oddati izpolnjeno in potrjeno vlogo za sodelovanje (priložen obrazec).

Merila za izbiro ustreznih kandidatov:
• zaveza in podpora vodstva institucije je predpogoj za uspešno izvajanje metodologije pilotnega projekta kot tudi uporaba za nadaljnji razvoj institucije,
• zmogljivosti institucije, koordinatorja ter ključne skupine za izvedbo aktivnosti (tudi z vidika jezika, izkušenj z zagotavljanjem kakovosti in razvoja strokovnega izobraževanja),
• Predviden obseg samoocenjevanja bo pokril najbolj celovito paleto področij – merila projekta BuildPHE (upoštevajoč vrsto institucije / programa),
• Vzorec pilotnih institucij bo zajel širok spekter področij in različnih ravni terciarnega izobraževanja.

Izpolnjene in potrjene vloge se oddajo zgolj po elektronski pošti na skupnostvss@sc-celje.si do vključno 31. 8. 2016. Kandidati bodo o izboru obveščeni do 2. septembra 2016.

 

Celje, 23. avgust 2016

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič

Vodja projektov Skupnosti VSŠ

 

BUILDPHE – Javni razpis za sodelovanje v pilotnem projektu

BUILDPHE – Vloga za sodelovanje v pilotnem projektu_SI

Logo EU EACEA