PROCSEE – vzpostavitev Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

PROCSEE – vzpostavitev Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

V okviru projekta PROCSEE (Strengthening Professional Higher Education in Central and South-eastern Europe) bo Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije organizirala srečanje PROCSEE Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu (ang. National Committee for PHE Excellence – NCPHEE), ki bo  v torek, 5. julija 2016, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana), sejna soba P23, s pričetkom ob 9.00.

Nacionalni odbor za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju bo vzpostavljen v Sloveniji, Hrvaški, Češki, Madžarski in Romuniji. Sestavljen bo iz različnih predstavnikov gospodarstva, institucij visokega in višjega strokovnega šolstva, študentske organizacije, ministrstva ter različne organizacije, ki so relevantne za povezovanje gospodarstva in izobraževanja.

Naloga Odbora bo pripraviti Nacionalno izjavo o problematiki v Sloveniji (ang. The National Problematisation Statement), ki bo problemske narave in bo izpostavljala glavne izzive ter ovire na področju sistema terciarnega strokovnega izobraževanja (ang. PHE). Nacionalna izjava bo naslavljala 4 tematska področja:

  1. Uskladitev terciarnega strokovnega izobraževanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami gospodarskega razvoja.
  2. Promocija terciarnega strokovnega izobraževanja kot alternativna pot terciarnega izobraževanja, zlasti kot odziv na ugotovljen primanjkljaj spretnosti in dvig zaposljivosti diplomantov.
  3. Organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela, zlasti povečanje kvalitete in kvantitete razpoložljivih možnosti ter zagotovitve ustreznih učnih izkušenj ter priprave na zaposlitev.
  4. Osebna učna okolja (osebno prilagojena, prilagodljive možnosti učenja na daljavo, spletnih možnosti) in predvsem njihova vloga v nadaljnjem izobraževanju (kot prekvalificiranje, ponovno usposabljanje ali kot krepitev sposobnosti).

Izjava bo osvetlila področja nujnih sistemskih sprememb in potrebe po vzpostavitvi ustreznih politik. Hkrati pa bo izpostavila tudi potrebe po nadaljnjem razvoju in spremembi obstoječih politik.

Vse nacionalne izjave bodo skupaj predstavile aktualne trende razvoja politik in bodo izhodišče tudi za države z razvijajočimi sistemi terciarnega strokovnega izobraževanja.

V nadaljevanju projekta se bo Nacionalni odbor sestal z namenom izbora potrebnih intervencijskih politik iz nabora, ki ga bodo pripravili mednarodni strokovnjaki. Izbrane politike bo Odbor prilagodil za nacionalne oz. institucionalne potrebe.