PROCSEE: 1. srečanje Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

PROCSEE: 1. srečanje Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je koordinator projekta PROCSEE (Strengthening Professional Higher Education in Central and South-eastern Europe) in je skupaj z Anthony F. Camillerijem (KIC Malta) organizirala 1.srečanje PROCSEE Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu (ang. National Committee for PHE Excellence – NCPHEE). Srečanje je potekalo v torek, 5. julija 2016, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani.

Nacionalni odbor za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju bo vzpostavljen v Sloveniji, Hrvaški, Češki, Madžarski in Romuniji. Sestavljen je iz različnih predstavnikov gospodarstva, institucij visokega in višjega strokovnega šolstva, študentske organizacije, ministrstva ter različne organizacije, ki so relevantne za povezovanje gospodarstva in izobraževanja. V Sloveniji se je srečanja Odbora udeležilo 21 različnih deležnikov. Naloga Odbora je bila pripraviti Nacionalno izjavo o problematiki v Sloveniji (ang. The National Problematisation Statement), ki izpostavlja glavne izzive ter ovire na področju sistema terciarnega strokovnega izobraževanja (ang. PHE). Nacionalna izjava naslavljala 4 tematska področja:

  1. Uskladitev terciarnega strokovnega izobraževanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami gospodarskega razvoja.
  2. Promocija terciarnega strokovnega izobraževanja kot alternativna pot terciarnega izobraževanja, zlasti kot odziv na ugotovljen primanjkljaj spretnosti in dvig zaposljivosti diplomantov.
  3. Organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela, zlasti povečanje kvalitete in kvantitete razpoložljivih možnosti ter zagotovitve ustreznih učnih izkušenj ter priprave na zaposlitev.
  4. Osebna učna okolja (osebno prilagojena, prilagodljive možnosti učenja na daljavo, spletnih možnosti) in predvsem njihova vloga v nadaljnjem izobraževanju (kot prekvalificiranje, ponovno usposabljanje ali kot krepitev sposobnosti).

Vse nacionalne izjave partnerjev bodo skupaj predstavile aktualne trende razvoja politik in bodo izhodišče tudi za države z razvijajočimi sistemi terciarnega strokovnega izobraževanja. V okviru projekta se bo Nacionalni odbor sestal tudi v letu 2017, saj bo odgovoren za izbor potrebnih intervencijskih politik iz nabora, ki ga bodo pripravili mednarodni strokovnjaki. Izbrane politike bo Odbor prilagodil za nacionalne oz. institucionalne potrebe.

Razprava v okviru srečanja je nakazala potrebo po skupni, celoviti strategija oz. strateške usmeritve, ki bi morala upoštevati regionalna izhodišča za nadaljnji razvoj terciarnega strokovnega izobraževanja. Ključno je skupno sodelovanje vseh deležnikov in bi moralo rezultirati v strategiji. Odgovorni nosilci politik bi se zgolj morali omogočiti njeno izvajanje. Celotno terciarno strokovno izobraževanje bi moralo biti integralno povezano – nacionalna zakonodaja, strokovna vertikala, razumevanje paradigme stroke in znanosti, akademsko in strokovno izobraževanje, višje šolstvo in visoko šolstvo – pri čemer vsak deležnik ohrani svojo specifiko.

IMG_1987 IMG_2000 IMG_2002 IMG_2003 IMG_2005 IMG_2006 IMG_2011 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2019 IMG_2020 IMG_2021 IMG_2024 IMG_2025 IMG_2026 IMG_2029 IMG_2032 IMG_2036 IMG_2039 IMG_2040 IMG_2042 IMG_2048 IMG_2049 IMG_2055 IMG_2056 IMG_2057