Predstavitev projekta na srečanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo

Predstavitev projekta na srečanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo

14 predstavnikov z 8 različnih institucij se je 3. decembra 2019 udeležilo srečanja Strokovne skupine za vseživljenjsko orientacijo, ki jo je sklicalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Na srečanju so bili predstavljeni 3 projekti:

1. Projekt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije z nazivom Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Gre za projekt, ki odgovarja na izzive družbe s starajočo se delovno silo, na ozaveščanje delodajalcev in delavcev glede negativnih demografskih trendov, odpravo stereotipov glede starejših zaposlenih, predvsem pa na podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje starejše delovne sile ter okrepitev kompetenc in motivacije starejših zaposlenih za podaljševanje njihove delovne aktivnosti.

2. Andreja Bizjak je predstavila projekt Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov na višjih strokovnih šolah. V sklopu projekta je Skupnost VSŠ v sodelovanju z ožjo projektno skupino in predstavniki višjih strokovnih šol med drugim oblikovala Model delovanja kariernih centrov, izvedla posvetovanja z delodajalci, s ciljem pregledati in uskladiti kompetence v študijskih programih, oblikovala oz. nadgradila strokovna gradiva, podlage in baze podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere, izvedla karierna svetovanja študentom z namenom preverjanja ustreznosti Smernic za izvajanje kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah in načrta za karierni intervju, pripravila načrt predstavitve delodajalcev za izvedbo predstavitev za študente, organizirala usposabljanja za karierne svetovalce ter izobraževanja za študente, pripravila in evalvirala metodologije za vzpostavitev sistema za delovanje kariernih centrov, sodelovala pri izvedbi Višješolskega srečanja študentov Slovenije, na katerem so na okrogli mizi svojo uspešno karierno pot predstavili diplomanti višjih strokovnih šol.
Projekt je med drugim pokazal, da 1/3 VSŠ še vedno nima formalno vzpostavljenega kariernega centra, zgolj 1/2 VSŠ izvaja aktivnosti KC načrtovano in organizirano, svetovanja izvaja deloma neustrezen profil osebja. VSŠ sicer izvajajo dejavnosti KC, vendar nesistemsko, priložnostno. Imajo določene vire, lasten interes, vzpodbudno lokalno okolje ter pravno podlago.
Skupnost VSŠ je izpostavila, da je nujno potrebna sistemska ureditev ter predstavila potrebe in pobude VSŠ: delovno mesto kariernega svetovalca naj bo urejeno sistemsko, karierni svetovalec mora imeti status zaposlenega na VSŠ (zajemati mora vsaj 10 % delež zaposlitve kariernega svetovalca oziroma 1 osebe na 150 študentov, kar je v skladu s priporočili EU za osebo, ki izvaja vseživljenjsko karierno orientacijo. Med drugim je bila predlagana izobrazba in osvojene kompetence: psiholog/pedagog/andragog/svetovalni delavec oziroma predavatelj strokovnega predmeta v programu, v katerem se izobražuje študent, ki je dodatno usposobljen s področja vseživljenjske karierne orientacije (npr. strokovni izpit iz VKO, strokovni izpiti z VŽU ipd.), zaželeno je poznavanje trga dela in izkušnje dela z delodajalci ter izkušnje s svetovanjem.

3. Predstavljen je bil tudi projekt Talentcenter Graz kot primer dobre prakse najsodobnejših tehnik ugotavljanja posameznikovih talentov ter na osnovi tega svetovanja na področju VKO, podprtih z IT-tehnologijo (prilagojeno nemško govorečemu trgu).

Med drugim so udeleženci podali pripombe in predloge Etičnim smernicam ter opredelili relevantne naslovnike.