Povzetek 19. redne letne seje Skupščine Skupnosti VSŠ

Povzetek 19. redne letne seje Skupščine Skupnosti VSŠ

Dne 9. marca 2022 je v hotelu Astoria na Bledu potekala 19. redna letna Skupščina Skupnosti VSŠ.

Prisotne je pozdravil predsednik Skupnosti VSŠ, Egon Pipan. Izpostavil je opravljeno delo Skupnosti VSŠ v preteklem letu. Prisotne je pozdravil gostitelj, direktor hotela Astoria in ravnatelj Višje šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, mag. Peter Mihelčič. Prisotne je pozdravila predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mag. Katja Dovžak in izpostavila uspešno sodelovanje Skupnosti VSŠ, delodajalcev in višjih strokovnih šol.

Predlagajo se delovni organi Skupščine Skupnosti VSŠ:

Člani delovnega predsedstva:

dr. Tanja Angleitner Sagadin – predsednica;

mag. Miroslav Novak – član;

mag. Ana Rozman – članica;

Overitelja zapisnika: Alojz Razpet, Nada Reberšek Natek;

Verifikacijska komisija: Jelena Uršič – predsednica, mag. Janja Turk – članica, Andreja Petrovič – članica;

Zapisnikar: Hana Balog.

Verifikacijska komisija preveri sklepčnost Skupščine Skupnosti VSŠ. Seznam udeležencev in Zapisnik verifikacijske komisije sta priloga zapisnika. Udeleženih je 42 predstavnikov (11 s pooblastili) višjih strokovnih šol od 48 višjih strokovnih šol, ki so članice Skupnosti VSŠ in imajo pravico glasovanja – 87,5 % sklepčnost. Prisotni: po seznamu v prilogi zapisnika.

DNEVNI RED:

9.30 – 10.00Registracija
9.30 – 10.10Pozdrav in otvoritev skupščine
10.10 – 11.45Obravnava Letnega poročila 2021:

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in Sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (sekretarka);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (vodja razvoja);razprava.
11.45 – 12.00Odmor
12.00 – 13.00Obravnava Letnega programa 2022:

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in Sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (sekretarka);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (vodja razvoja);
 • razprava.
13.00 – 14.30Kosilo
14.30 – 16.00Aktualne teme javnih VSŠAktualne teme zasebnih VSŠ
16.00 – 16.30Odmor
16.30 – 17.00Poročanje javnih in zasebnih VSŠ
17.00 – 18.00Priprava dogodka ob 25-letnici VSŠ, ETPS, Konferenca za kakovost
19.00Večerja

Predstavljeno je bilo Letno poročilo Skupnosti VSŠ za leto 2021 (delovanje Skupnosti VSŠ, UO in Sekretariata – Egon Pipan; mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti – Alicia Leonor Sauli Miklavčič; projekti Razvojnega načrta – vodje strateških področij (Alicia Leonor Sauli Miklavčič, Miha Zimšek, Hana Balog); finančno poročilo – Miha Zimšek). Dokument je priloga zapisnika.

Vodje strateških področij so predstavile izvajanje strateških ciljev Razvojnega načrta 2020-2025 po posameznih strateških področjih in razvojnih projektih. V razvojnem načrtu je bilo opredeljenih 5 strateških področij (1. Delodajalci, 2. Študenti, 3. Prepoznavnost, 4. Skupni standardi delovanja, 5. Institucionalno okolje), ter v okviru teh aktivnih 15 razvojnih projektov. Razvojne projekte 1.1 Krepitev sodelovanja z delodajalci, 1.2 Spremljanje zaposljivosti in 2.1 Karierni centri so bili razvijani v okviru aktivnosti za Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in kariernega svetovanja v VSŠ. V okviru teh razvojnih projektov je Miha Zimšek izpostavil pozitivno zaključen projekt Karierni centri in povedal, da so bila v okviru projekta zagotovljena sredstva MIZŠ in izvedenih je bilo 21 aktivnosti (analize, izobraževanja za študente in karierne svetovalce, srečanja delodajalcev, poslovni zajtrki, aplikacija, info točke). V okviru strateškega področja Promocijski načrt je Hana Balog izpostavila srečanja, ki so se izvedla v okviru projektne skupine in povedala, da so začrtani glavni cilji za promocijo višjih strokovnih šol na ravni skupnega logotipa in CGP. Nadalje je Alicia Leonor Sauli Miklavčič predstavila strateško področje Skupni standardi delovanja, kjer je izpostavila, da je Evidenca 2.0. še vedno v pripravi. Branka Mulej je predstavila strateško področje Usposabljanje in izobraževanje, kjer so bili člani projektne skupine zelo aktivni in izvajali redna srečanja sklopu projekta je v pripravi Aplikacija napredujem-visje.si, ki bo namenjena spremljanju potreb in interesov višješolskih kadrov po izobraževanjih. Miha Zimšek je še izpostavil krepitev sodelovanja na mednarodnem področju preko objav člankov in prispevkov v reviji VET Gazette in EfVET novičniku – Skupnost VSŠ članice vseskozi spodbuja k pripravi in pošiljanju člankov. Alicia Leonor Sauli Miklavčič je izpostavila tri mednarodne projekte v katere je Skupnost VSŠ v zadnjem letu najbolj aktivno vključena, saj so projekti končani oz. gredo h koncu – to so Mentortrain, spletna stran projekta in tečaji so v celoti prevedeni v slovenski jezik, ApprenticeTrack je zaključen in v okviru tega predstavljena tudi aplikacija (pri-visje.si), ki je nastala v projektu in kot zadnji SELFIE WBL, orodje za samorefleksijo in oceno šole za digitalno pripravljenost oz. vključenost.

Nadalje so bile povzete vsebine vseh treh aplikacij, ki jih pripravlja Skupnost VSŠ v sodelovanju s partnerji projektov, v katerih nastajajo. To so Aplikacija napredujem-visje.si (predstavitev si lahko ogledate TUKAJ), kariera-visje.si in pri-visje.si. Udeležence je zanimalo kako je s plačilom aplikacij – aplikacije so brezplačne, saj so pripravljene v sklopu posameznih projektov, potrebni so vnosi v računalniške naprave na posamezni šoli.

Hana Balog je kot koordinatorica konzorcija Erasmus+ na kratko povzela realizacijo Erasmus+ projekta in možnosti udeležb na mobilnostih na odprtih projektih. Povedala je še, da je Skupnost VSŠ nacionalna kontaktna točka za Evropski teden poklicnih spretnosti 2022 in pozvala vse udeležence k prijavi dogodkov in sodelovanju.

Generalna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ga. mag. Katja Dovžak je pozdravila vse prisotne in pohvalila delo skupnosti VSŠ in višjih strokovnih šol Republike Slovenije v preteklem letu. Posebej je izpostavila aplikacijo, ki je nastala v sklopu projekta CiljajVišje, ki bo pripomogla k nadaljnjemu delu na projektu in bo v pomoč v prihodnjem obodbju, kjer se bodo programi, ki so bili do sedaj izpeljani dejansko zabeležili in pokazali na platformi, ter bodo dostopni vsem udeležencem izobraževanj in usposabljanj. Posebej je še izpostavila, da do sedaj v nobenem šolskem sistemu v Sloveniji ni bil vzpostavljen tak način beleženja programov. Povedala je, da je bila študija oz. analiza študija na daljvo izpeljana zelo dobro in da bodo njeni zaključki vsekakor pripomogli k pripravi šolskega sistema na digitalizacijo in študija na daljavo – še posebej zasebnim šolam.

Predstavljen je bil Letni program Skupnosti VSŠ za leto 2022 (delovanje Skupnosti VSŠ, UO in Sekretariata – Egon Pipan; mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti – Alicia Leonor Sauli Miklavčič; projekti Razvojnega načrta – vodje strateških področij (Alicia Leonor Sauli Miklavčič, Miha Zimšek, Hana Balog); finančno poročilo – Miha Zimšek). Dokument je priloga zapisnika.

Egon Pipan je povzel glavne ugotovitve srečanja upravnega odbora Skupnosti VSŠ s predstavniki MIZŠ. Člani upravnega odbora Skupnosti VSŠ so se srečali s predstavniki MIZŠ (oba državna sekretarja, direktorico direktorata in predstavnico sektorja za SŠ in VSŠ), CPI in predsednikom Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje. Namen srečanja je bil umestitev VSŠ v direktorat za visoko šolstvo in priprava Akcijskega načrta za leta 2020 sprejeto strategijo višješolskega izobraževanja. Glavne teme srečanja so bile: razvoj višjega strokovnega šolstva in kadra na višjih strokovnih šolah. Podana je bila zahteva po okrepitvi višjih strokovnih šol in ustanovitev Sektorja za višje strokovno šolstvo, ter umestitev v ustrezni direktorat MIZŠ (direktorat za visoko šolstvo). Alicia Leonor Sauli Miklavčič je izpostavila, da morajo biti višje strokovne šole po ogrodju kvalifikacij umeščene v terciarni sektor. Potrebno je povezati in razvijati vse višje strokovne šole v Republiki Sloveniji in kot Skupnost VSŠ ter vse njene članice skupno slediti Strategiji razvoja višjega strokovnega šolstva 2020-2030. Ena bolj izpostavljenih področij je tudi financiranje višjih strokovnih šol, ki je po mnenju vseh problematično.

Nadalje je bil predstavljen plan realizacije projektov Razvojnega načrta in sicer so glavna področja za leto 2022: Krepitev sodelovanja z delodajalci, kjer bodo ponovno organizirani poslovni zajtrki, srečanja s predstavniki delodajalcev in strokovni posveti. MIZŠ je za leto 2022 namenil več sredstev za nadaljevanje projekta Karierni centri, v sklopu katerega so predvidena srečanja s podjetji, izobraževanja študentov in kariernih svetovalcev, info točke, priprava strokovnih gradiv, analize in promocija. Predvsem bo tu pomembna primerjava rezultatov s prejšnjim letom. Individualni pristopi in študenti s posebnimi potrebami bodo v letu 2022 še posebej obravnavani in sicer bodo pripravljene razne analize stanja na področju izobraževanja študentov s posebnimi potrebami, prilagajanje študija, individualni pristopi¸ priprava gradiv ipd. Na projektu Baza podatkov in povezovanje z obstoječimi bazami podatkov bodo pripravljeni različni portali in seznami za lažji dostop do podatkov. V sklopu Usposabljanj in izobraževanj bodo zopet organizirana srečanja in delovni posveti različnih skupin, tudi preko projekta CiljajVišje.

Skupnost VSŠ bo sodelovala tudi kot tematski koordinator na Tednih vseživljenjskega učenja. Sodelovala bo z mrežami VKO. V pripravi je predlog za podpis memoranduma z mestno občino Ljubljana in morda tudi ostalimi lokalnimi skupnostmi. Miha Zimšek je izpostavil pomembnost povezovanja višjih strokovnih šol z lokalnimi skupnostmi.

Nadalje je Miha Zimšek predstavil promocijski načrt za leto 2022. Pozval je VSŠ k sodelovanju na Tednu vseživljenjskega učenja. Predstavil je platformo, ki se pripravlja za namen promocije vseh VSŠ in skupnega upravljanja s podatki (primer platforme za Virtualni karierni sejem). Nadalje je pozval udeležence k glasovanju o dveh tematikah in sicer:

 1. Ali je smiselno spletno stran Skupnosti VSŠ ločiti glede na uporabnika (študent/zaposleni) in
 2. Ali je smiselno ohraniti tedenske novičnike?

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je pozvala udeležence k mobilnostim, ki jih trenutno ponuja Skupnost VSŠ za usposabljanja in izobraževanja osebja. Prav tako so prosta mesta za udeležbo na mobilnostih za študente. Pozvala je udeležence k sodelovanju na Evropskem tednu poklicnih spretnosti 2022 in ostalih projektih Skupnosti VSŠ.

Aktualne teme javnih in zasebnih VSŠ in poročanje

Žan Dapčevič je predstavil ključne ugotovitve in predloge zasebnih šol. Ključne problematike, ki so jih izpostavili je ureditev financiranja zasebnih šol, poenotenje vrednosti šolnin, obremenitev študentov oz. število kontaktnih ur in mednarodno sodelovanje zasebnih šol pri projektih. Med predlogi za ureditev financiranja sta bila koncesije (do sedaj jo imata samo 2 šoli, težko jo je pridobiti) in vavčerji (vse šole vpisane v razvid; študent dobi 500 EUR za izobraževanje) – komentarji na to so bili: težave zaradi dokumentacije, poiskati način, da vmes posega čim manj posredniških institucij (kot. npr. FURS), izogibanje predlogom, ki so vezani na evropska sredstva, slabo za javne šole. Nadalje je Žan Dapčevič podal predlog, glede poenotenja vrednosti šolnin na način, da se izračuna lastna cena na enega študenta (po programskih področjih) ali se določi individualni študijski račun za celoten čas študija (primer Skandinavija, Hrvaška, Srbija). Glede obremenitve študentov pove, da podaljšanje časa študija ne pride v poštev, da manjkajo kriteriji, metodološki dokumenti in pripomočki ter dobra izhodišča. Prav tako je izpostavil pripravo kataloga znanja za diplomsko delo in poenotenje kriterijev ocenjevanja diplomskih del. Na mednarodno sodelovanje zasebnih šol pri projektih je podal idejo, da bi Skupnost VSŠ nudila pomoč pri prijavi projektov, priporoči srečanja, delitev kontaktov med VSŠ in Skupnostjo VSŠ in kroženje kadrov. Še posebej je izpostavil partnersko sodelovanje vseh VSŠ in iskanje sposobnih partnerjev glede na temo prijave projekta.

Ključne teme razprave predstavnikov javnih šol so bile plače ravnateljev, plačna skupina J v višjih šolah (referenti, računovodje) in formula za izračun. Vabljeni gost, predsednik sindikata ravnateljev in direktorjev Anton Obreht je uvodoma povedal, da zakonodaja omogoča hitre korake do spremembe plač. S poslanim predlogom nove uredbe se bodo določali različni mehanizmi odločanja in izvolitve ravnateljev (predlog poslan v obravnavo, čaka na dokončnost). Egon Pipan je dodal, da so plače ravnateljev OE VSŠ primerljive z ravnatelji OE srednjih šol. Zadnji predlog o spremembi pravilnika: 52-57 plačni razred za ravnatelje in direktorje VSŠ (dvig za 3 oz. 4 razrede) – izhaja iz uredbe, da ima lahko ravnatelj 5 plačnih razredov višjo plačo od najvišje plače predavatelja. Glede plač referentov, ki so v 23 plačnem razredu, Nataša Hafner iz MIZŠ pove, da v višjem šolstvu ni določenega delovnega mesta referent za študijske zadeve, potrebno je ustrezno sistemizirati delovno mesto. V zaključen delu je mag. Gregor Rak podal predlog normativa za določitev cene in sicer hibridno financiranje – po programih in študentih in ne samo po študentih.

Priprava dogodka ob 25. letnici VSŠ, ETPS, Konferenca za kakovost

V zaključku sta Alicia Leonor Sauli Miklavčič in mag. Dragica Budič predstavili predloge za pripravo dogodka ob 25 letnici VSŠ, ki bi se naj zgodil 19. maja 2022, tudi v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti.

Za namen promocije Evropskega tedna poklicnih spretnosti je predlagano, da se promocija ciljno usmeri v regije in sicer razdelitev oz. razporeditev VSŠ na 5 regij in vsakodnevna promocija po različnih regijskih kanalih. Organiziran bo promocijski sestanek za VSŠ, na katerem Skupnost VSŠ kot nacionalna kontaktna točka predstavi ključne informacije za promocijo prijavo dogodkov v sklopu ETPS.

O nekaterih drugih pobudah in predlogih s strani predstavnikov članic Skupnosti VSŠ več preberite v Zapisniku.

Predstavitev si lahko pogledate TUKAJ.