Povzetek 18. seje Skupščine Skupnosti VSŠ

Povzetek 18. seje Skupščine Skupnosti VSŠ

Dne 4. marca 2021 je preko spletne aplikacije ZOOM potekala 18. redna letna Skupščina Skupnosti VSŠ.

Prisotne je pozdravil nov predsednik Skupnosti VSŠ, Egon Pipan, ter izpostavil opravljeno delo Skupnosti VSŠ v preteklem letu in predstavil spremembe na sekretariatu:

 • Hana Balog, administrativna sodelavka in Erasmus+ koordinatorica
 • dr. Anita Goltnik Urnaut, raziskovalka in strokovnjakinja na področju kakovosti, CiljajVišje
 • Branka Mulej, strokovna sodelavka in vodja projekta CiljajVišje
 • Miha Zimšek, vodja razvoja, finančne in kadrovske zadeve,
 • Alicia Leonor Sauli Miklavčič, generalna sekretarka, vodenje projektov in mednarodne zadeve.

Verifikacijska komisija je najprej preverila sklepčnost Skupščine Skupnosti VSŠ. Udeleženih je bilo 36 predstavnikov višjih strokovnih šol od 47 višjih strokovnih šol, ki so članice Skupnosti VSŠ in imajo pravico glasovanja – 77 % sklepčnost. Verifikacijska komisija je soglasno ugotovila, da je Skupščina Skupnosti VSŠ sklepčna.

Člani Skupščine Skupnosti VSŠ so soglasno potrdili predlagane delovne organe Skupščine Skupnosti VSŠ:

 1. Člani delovnega predsedstva:
 • mag. Dragica Budić – predsednica;
 • Nada Reberšek Natek – članica;
 • mag. Ana Rozman – članica;
 1. Overitelja zapisnika: mag. Breda Perčič, mag. Bojan Sešel;
 2. Verifikacijska komisija: mag. Peter Mihelčič – predsednik, mag. Neva Malek – članica, mag. Lidija Grmek Zupanc – članica;
 3. Zapisnikar: Hana Balog.

DNEVNI RED:

9.00 – 9.15Pozdrav in otvoritev skupščine
9.15 – 10.00Obravnava Letnega poročila 2020
10.00 – 11.00Spodbujanje motivacije, redni prof. dr. Matej Tušak
11.00 – 11.15Odmor za zdravje
11.10 – 12.00Obravnava Letnega programa dela 2021
12.00 – 12.30Zagon Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025
12.30 – 12.45Evropske smernice in priložnosti
12.45 – 13.00Pobudne in predlogi
13.00 – 13.15Zaključek

Predstavljeno je bilo Letno poročilo Skupnosti VSŠ za leto 2020 (delovanje Skupnosti VSŠ, UO in Sekretariata – Egon Pipan; mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti – Alicia Leonor Sauli Miklavčič; projekti Razvojnega načrta – Alicia Leonor Sauli Miklavčič; finančno poročilo – Miha Zimšek).

Predsednik Egon Pipan je predstavil delovanje Skupnosti VSŠ, upravnega odbora in sekretariata. Povedal je, da je bilo lansko leto drugačno in posebno, predvsem zaradi situacije zaradi virusa Covid-19. Skupnost VSŠ je v prvem polletju delo posvetila predvsem nemotenemu delovanju in uspešni izvedbi študijskega leta na daljavo ter efektivni izvedbi sprejetega Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025 in Strategije VSŠ 2020-2030. Dolgoletna sodelavka Jasmina Poličnik, je delovno mesto generalne sekretarke meseca februarja 2021 zapustila, zato so se na sekretariatu zgodile tudi večje kadrovske spremembe. Kot izzive za v prihodnje, je predsednik izpostavil predvsem razvoj in prenovo strokovnih višješolskih programov.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je izpostavila 23. julija 2020 sprejeto prvo Nacionalno Strategijo VSŠ 2020-2030 in povedala, da je to en pomembnejših dokumentov za nadaljnje delovanje višjega šolstva v Republiki Sloveniji. Povedala je, da so za uresničitev vseh ukrepov Strategije VSŠ 2020-2030 nujno potrebni izpolnjeni naslednji predpogoji: umestitev in prepoznavnost višjega strokovnega izobraževanja, krepitev skupnosti višjih strokovnih šol, sistemska in strokovna podpora višjim strokovnim šolam na državni ravni in krepitev delovanja socialnega partnerstva.

Opozorila je, da so vsi ukrepi iz te strategije, vključeni tudi v Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2020-2025, ki je bil zastavljen v lanskem letu in v katerem je opredeljenih 5 strateških področij:

 • Delodajalci,
 • Študenti,
 • Prepoznavnost,
 • Skupni standardi delovanja in
 • Institucionalno okolje.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je kot vodja mednarodnih projektov predstavila projektno delo ter izpostavila, da so v višjem šolstvu, v skoraj 40% kurikulumi usmerjeni v praktično izobraževanje, zato se tudi projekti, ki se jih loteva sekretariat, skušajo v čim večji meri navezovati v razvoj in kakovost na tem področju. Vabimo vas, da si podrobneje o aktualnih projektih preberete v Zapisniku 18. redne letne Skupščine Skupnosti VSŠ 2020 ali na spletni strani Mednarodni projekti.

Hana Balog se je predstavila kot nova koordinatorica konzorcija Erasmus+ in povzela izvedene aktivnosti na tekočih projektih Erasmus+. Povedala je, da je bilo izvedeno redno letno srečanje koordinatorjev Erasmus+, članice so prijavljale nove ECHE listine in jih tudi uspešno pridobile, nov razpis pa v lanskem letu, zaradi situacije z virusom Covid-19 ni izšel, zato ga nestrpno pričakujemo v tem letu.

Branka Mulej je predstavila nov projekt Izpopolnjevanja CiljajVišje!. Povedala je, da je namen projekta usposobiti oz. vključiti strokovne delavce višjih strokovnih šol, v različna izpopolnjevanja in usposabljanja ter s tem dvig kakovosti njihovega znanja. Od začetka oziroma od novembra 2020, ko je bil projekt sprejet, je bilo izvedenih 12 izpopolnjevanj in 11 potrjenih programov; 158 vključenih strokovnih delavcev VSŠ, od načrtovanih 180. 96 % udeležencev je uspešno zaključilo izpopolnjevanja, kar kaže na dobro doseganje kazalnikov projekta. Dr. Anita Goltnik Urnaut  je predstavila raziskavo potreb, interesov in dobrih praks prejšnjih projektov, ki jih je izvajala skupnost VSŠ, v primerjavi s projektom CiljajVišje – rezultati raziskave so pokazali, da je projekt bolj uspešen od prejšnjih.

Vodja razvoja Miha Zimšek je predstavil finančno poročilo za leto 2020, dosegljivo v prilogi Letnega poročila Skupnosti VSŠ. Sredstva na dan 31. 12. 2020 so znašala 787.898,00 evrov. Prihodki so se povišali v kategoriji iz sredstev javnih financ na račun 3 projektov. Stroški so se znižali za 26 %, kar je posledica situacije z virusom Covid-19 – sem spadajo manjši stroški sejemskih prostorov, telefonskih storitev, službenih poti in pogodbenega dela. Miha Zimšek še pojasni, da so se v preteklem letu zmanjšali tako prihodki kot stroški.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je povedala, da je bila aktivnost skupnosti v letu 2020 zelo uspešna, saj je bilo izvedenih več kot 300 dogodkov in več kot polovica, jih je bilo izvedenih v organizaciji skupnosti VSŠ.

Generalna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ga. mag. Katja Dovžak je pohvalila delo skupnosti VSŠ in višjih strokovnih šol Republike Slovenije v preteklem letu. Povedala je, da je bilo opravljenih mnogo analiz izobraževanja na daljavo, saj so bile te potrebne za sofinanciranje zaščitne opreme na višjih strokovnih šolah in pohvalila hitre odzive zaposlenih na različne potrebe odpiranja šol in izvajanja laboratorijskih vaj ter poteka testiranja. Kot zelo pomembno je opozorila na sprejem Strategije višjega strokovnega izobraževanja 2020-2030, ki bo predstavljala pomemben strateški dokument za pripravo ukrepov na tem področju in dvigu kakovosti celotnega višjega strokovnega izobraževanja. Povedala je še, da MIZŠ načrtuje obdobje novih evropskih mehanizmov, ki narekujejo kako izpeljati strateško razvojni in implementacijski del, predvsem v tem delu terciarnega izobraževanja.

Na seji je bilo eno izmed bolj izpostavljenih – gostujoče predavanje športnega psihologa, rednega prof. dr. Mateja Tušaka – Spodbujanje motivacije, ki je vse udeležence navdušilo.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je predstavila Letni program skupnosti VSŠ 2021. Izpostavila je prenovo višješolskih strokovnih programov in sicer se napoveduje prenova 6 programov:

 • Logistika,
 • Gostinstvo in turizem,
 • Živilstvo in prehrana,
 • Elektroenergetika,
 • Telekomunikacije in
 • Ekonomist.

Izvedena je bila tudi anonimna anketna raziskava med udeleženci. V anketi so udeleženci glasovali o tem, kateri projekt iz vsakega posameznega področja Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025, se jim zdi prioriteten. Rezultati ankete so pokazali kot prioritetne projekte naslednje: Krepitev sodelovanja z delodajalci, Karierni centri, Poenotenje dokumentacije in orodij in Prenova in razvoj študijskih programov.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je še podrobno predstavila strateška področja Razvojne strategije Skupnosti VSŠ 2020-2025, ki so bila sprejeta in potrjena na lanski skupščini Skupnosti VSŠ 6. marca 2020 ter vodje in udeležence posameznih projektov, v okviru teh strateških področij.

O nekaterih drugih pobudah in predlogih s strani predstavnikov članic Skupnosti VSŠ več preberite v Zapisniku.