Na 17. seji Skupščine Skupnosti VSŠ izvoljen nov predsednik Skupnosti VSŠ

Na 17. seji Skupščine Skupnosti VSŠ izvoljen nov predsednik Skupnosti VSŠ

Dne 5. in 6. marca 2020 je v Hotelu Plesnik v Logarski Dolini potekala 17. redna letna Skupščina Skupnosti VSŠ, na kateri so med drugim bili izvoljeni novi člani Upravnega odbora Skupnosti VSŠ, ki bodo svoj 3-letni mandat nastopili s 1. julijem 2020. Skupnost VSŠ je tako dobila novega predsednika, g. Egona Pipana. Iskrene čestitke!

Prisotne je uvodoma pozdravil aktualni predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, ter izpostavil opravljeno delo Skupnosti VSŠ v preteklem letu, nato še mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport RS. Mag. Dovžak je predstavila Kohezijsko politiko 2021-2027, Naložbene prioritete na področju izobraževanja in usposabljanja, ter javni razpis Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju od 2020 do 2022, ki je trenutno še v pripravi.

V četrtek, 5. marca 2020, je generalna sekretarka, Jasmina Poličnik, predstavila stanje in realizacijo Razvojnega načrta 2017-2020, v katerem je bilo opredeljenih 5 strateških področij ter v okviru teh aktivnih 22 razvojnih projektov, dodatno so bili realizirani še Erasmus+ projekti (Konzorcij za mobilnost, PROCSEE, SAPS, ApprenticeTrack, ApprenticeshipQ, MentorTrain, VET21001, BuildPHE, QALead). V projektne aktivnosti je bilo neposredno vključenih 135 posameznikov. Izmed 22 aktivnih projektov je bilo 11 projektov popolnoma zaključenih (Delodajalci: 1, Institucionalno okolje: 0, Skupni standardi delovanja: 4, Notranje delovanje: 4, Študenti: 2). Realizacija razvojnega načrta 2017-2020 je bila 50 %, kar je na zastavljen obseg dela pozitiven rezultat.

Jasmina Poličnik je predstavila vizijo in vrednote Skupnosti VSŠ ter izvedla anonimno anketno raziskavo o zadovoljstvu članic s sekretariatom in delovanjem Skupnosti VSŠ. Po primerjavi z rezultati iz Ocene Skupnosti VSŠ 2017-2020 ugotavlja, da se skoraj na vseh področjih zadovoljstvo članic zvišuje za povprečno 0,3 %, kar je zelo vzpodbudno za delovanje Skupnosti VSŠ v prihodnje.

V nadaljevanju so bili udeleženci Skupščine razdeljeni v delovne skupine, znotraj katerih so z namenom vzpostavitve Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025 na novo opredelili 5 strateških področij:

 • Delodajalci,
 • Študenti,
 • Prepoznavnost,
 • Skupni standardi delovanja in
 • Institucionalno okolje.

V nadaljevanju so udeleženci Skupščine predlagali razvojne projekte na posameznih strateških področjih ter znotraj teh posamezne aktivnosti z opredeljenimi roki in idikatorji. Generalna sekretarka poudari, da bodo vse s strani udeležencev predlagane vsebine v razvojnem načrtu upoštevane, vendar smiselno prioritizirane.

V petek, 6. marca 2020, je verifikacijska komisija najprej preverila sklepčnost Skupščine Skupnosti VSŠ. Udeleženih je bilo 41 predstavnikov višjih strokovnih šol (11 s pooblastili) od 47 višjih strokovnih šol, ki so članice Skupnosti VSŠ in imajo pravico glasovanja – 87 % sklepčnost. Verifikacijska komisija je soglasno ugotovila, da je Skupščina Skupnosti VSŠ sklepčna.

Člani Skupščine Skupnosti VSŠ so soglasno potrdili predlagane delovne organe Skupščine Skupnosti VSŠ:

 1. Člani delovnega predsedstva:
  • Egon Pipan – predsednik;
  • Barbara Kranjc – članica;
  • Lidija Grmek Zupanc – članica;
 1. Overitelja zapisnika: mag. Breda Perčič, Nada Reberšek Natek;
 2. Verifikacijska komisija: Miro Novak – predsednik, dr. Nejc Zakrajšek – član, Uroš Sonjak – član;
 3. Volilna komisija: Miro Novak – predsednik, dr. Nejc Zakrajšek – član, Uroš Sonjak – član;
 4. Zapisnikar: mag. Andreja Bizjak.

DNEVNI RED:

Četrtek, 5. marec 2020
10.00 – 12.00Pregled stanja in realizacije Razvojnega načrta 2017-2020
12.00 – 13.00Kosilo
13.00 – 14.30Določitev strateških prioritet in razvojnih projektov
14.30 – 15.00Odmor
15.30 – 18.00Delo v skupinah: določitev aktivnosti po razvojnih projektih
19.00Večerja
Petek, 6. marec 2020
9.30 – 10.00Registracija
10.00 – 10.20

Pozdrav in otvoritev skupščine:

 • izvolitev organov skupščine (delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije);
 • poročilo verifikacijske komisije.
10.20 – 10.50

Obravnava Letnega poročila 2019:

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (vodja projektov);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (sekretarka).

Razprava.

10.50 – 11.20

Obravnava Letnega programa dela 2020:

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (vodja projektov);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (sekretarka).

Razprava.

11.20 – 12.00

Volitve

 • predstavitev kandidatov;
 • izvolitev članov UO, predsednika in podpredsednika.
12.00 – 12.15Odmor
12.15 – 12.30

Volitve

 • poročilo verifikacijske komisije.
12.30 – 13.00Sprejetje Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025.
13.00 – 13.45Obravnava in sprejetje sprememb Ustanovitvenega akta in Pravil Skupnosti VSŠ.
13.45 – 14.00Pobude in predlogi, zaključek.
14.00Kosilo

Predstavljeno je bilo Letno poročilo Skupnosti VSŠ za leto 2019 in Letni program Skupnosti VSŠ za leto 2020 (delovanje Skupnosti VSŠ, UO in Sekretariata – Alojz Razpet; delovanje Komisije za kakovost – mag. Gabrijela Kotnik; vodenje projektov Skupnosti VSŠ in mednarodna dejavnost – Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič; finančno poročilo – Jasmina Poličnik). Oba dokumenta sta priloga zapisnika.

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič je kot vodja razvoja predstavila projektno delo ter izpostavila, da se projekti, ki se jih sekretariat loteva, skušajo v čim večji meri navezovati na aktivnosti, definirane v sklopu strateških področij razvojnega načrta. Vabimo vas, da si podrobneje o aktualnih projektih preberete v Zapisniku 17. redne letne Skupščine Skupnosti VSŠ 2020 ali na spletni strani Mednarodni projekti.

Alojz Razpet je predstavil delo in sprotne aktivnosti Upravnega odbora, mag. Gabrijela Kotnik pa povzela delo Komisije za kakovost v letu 2019. Udeležence je pozvala k več prijavam za diplomo za odličnost ter jih povabila, naj aktivneje podajajo pobude za usposabljanja, ki jih ocenjujejo kot potrebna.

Jasmina Poličnik je predstavila finančno poročilo za leto 2019, dosegljivo v prilogi Letnega poročila Skupnosti VSŠ 2019. Sredstva na dan 31. 12. 2019 so znašala 473.670,00 evrov. V preteklem letu so se povečali tako stroški kot prihodki. Poslovni rezultat: 13.060 evrov dobička. Gospodarnost: 1,04, produktivnost je 109.840,06 evrov na zaposlenega. Skupnost VSŠ je zaprosila za 10 % povečanje sredstev na MIZŠ za namen promocije. Poleg tega sta predvidena vsaj 2 nova projekta. Generalna sekretarka je nadalje izpostavila, da višje strokovne šole Skupnosti VSŠ vse pogosteje zaračunajo stroške za najem prostorov, kar je doslej bilo brezplačno, v kolikor so bili organizirani skupni dogodki. Takšen način sodelovanja bi bilo smiselno v prihodnje ponovno obnoviti.

Za člane Upravnega odbora Skupnosti VSŠ so kandidaturo potrdili naslednji predlagani kandidati:

Priimek in imeVišja strokovna šolaPotrdil(a)/zavrnil(a)
dr. Tanja Angleitner SagadinVišja strokovna šola za gostinstvo in turizem MariborSprejela
Drago ZupančičŠolski center PETSprejel
Egon PipanŠolski center Nova GoricaSprejel
mag. Gregor RakPrometna šola MariborSprejel
Helena VogrinecDOBA EPISSprejela
mag. Lidija Grmek ZupancŠolski center KranjSprejela
mag. Nataša MakovecGAE College – CVŠSprejela
mag. Tjaša VidrihBiotehniški izobraževalni center LjubljanaSprejela
Žan DapčevičVišja strokovna šola Academia MariborSprejel
Barbara KrajncCenter za poslovno usposabljanje Sprejela
mag. Igor HancŠolski center Škofja LokaSprejel

Predlagani kandidati za člane Upravnega odbora so se sprva na kratko predstavili navzočim.

Na volitvah je glasovalo 41 članov Skupnosti VSŠ od 47  upravičencev. Vseh glasovnic je bilo 41, oddanih pa 41 glasovnic. V prvem krogu so bile veljavne vse glasovnice. V prvem krogu glasovanja je bilo izvoljenih 7 članov (z ustrezno razporeditvijo glasov).

Volilna komisija je ugotovila, da so v skladu z aktom o ustanovitvi za člane Upravnega odbora Skupnosti VSŠ bili izvoljeni:

 1. Egon Pipan, predsednik
 2. mag. Nataša Makovec, podpredsednica
 3. mag. Gregor Rak
 4. Žan Dapčevič
 5. mag. Tjaša Vidrih
 6. Drago Zupančič
 7. mag. Igor Hanc

Največ glasov je dobil Egon Pipan, ki je tako postal predsednik Skupnosti VSŠ za obdobje 2020-2023. Iskrene čestitke!

Alojz Razpet je čestital novo izvoljenemu predsedniku in mu zaželel pozitivne premike tudi v relaciji z MIZŠ, ki Skupnost VSŠ prepoznava kot enotno institucijo. Izpostavil je, da je v prihodnje je med drugim ključno doseči pozicioniranje in prepoznavnost višjega strokovnega šolstva.

Novoizvoljeni člani nastopijo 3-letni mandat 1. julija 2020, ko poteče mandat obstoječim članom upravnega odbora.

V nadaljevanju je Barbara Krajnc predstavila nekatere cilje oz. izzive, prepoznane na področju dualnega izobraževanja. Alojz Razpet je podrobno predstavil predlagane spremembe Ustanovitvenega akta in Pravil Skupnosti VSŠ, ki so jih člani Skupščine Skupnosti VSŠ soglasno potrdili. O nekaterih drugih pobudah in predlogih s strani predstavnikov članic Skupnosti VSŠ več preberite v Zapisniku.