Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Polno ime programa: Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017
Trajanje (obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov): 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019
Pridobljena sredstva: 5.000,00 EUR (Vzhodna kohezijska regija: 3.000,00 eur, Zahodna kohezijska regija: 2.000,00 eur – spodbuda dodeljena 7 študentom)

Cilji programa
Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti. Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij se  izvaja kot neposredna potrditev operacije – program potencialnega upravičenca, ki je bil predhodno izbran prek programa Erasmus+. Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 250,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100%).

Skupnost VSŠ je pridobila dodatna finančna sredstva za izvedbo mobilnosti za 7 študentov višjih strokovnih šol, ki so članice konzorcija za mobilnost v letih 2017-2019. Sredstva se študentom izplačajo dodatno k dodeljeni dotaciji Erasmus+. Višina pridobljenih sredstev oz. vrednost projekta znaša 5.000,00 EUR (Vzhodna kohezijska regija: 3.000,00 eur, Zahodna kohezijska regija: 2.000,00 eur).

Celotno besedilo javnega poziva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1547.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«