Projekt PROCSEE: KICK OFF – Uvodno srečanje

Projekt PROCSEE: KICK OFF – Uvodno srečanje

Uvodno srečanje partnerjev v projektu PROCSEE je potekalo 5. – 6. novembra na IC Piramida v Mariboru. Udeležilo se ga je 5 partnerjev konzorcija, ki prihajajo iz različnih visokošolskih strokovnih združenj: EURASHE – Evropsko združenje visokošolskih inštitucij, Viječa veleučilišta i visokih škola (Hrvaška), Knowledge Inovation Center (Malta), Sdruzeni profesniho terciarniho vzdelavani (Češka) in Skupnost VSŠ (Slovenija). Na srečanju sta manjkala partnerja iz Grčije in Romunije.

Namen srečanja je bil uskladiti razumevanje projektnih aktivnosti, natančneje določiti način izvedbe in termin izvajanja. Vse dogovorjene aktivnosti bodo bistveno prispevale k izpolnitvi dolgoročnih ciljev: k vzpostavitvi regionalnega centra za odličnost na področju visokošolskega izobraževanja, identifikacija problemov in zasnova politik kot odziv na identificirane probleme, vključitev nadaljnjih institucij in države v samo delo centra.

Projekt PROCSEE predvideva sodelovanje širše mreže deležnikov na nacionalnem in evropskem nivoju in iz različnih področij (zakonodaja in oblikovanje politik ter povezava z visoko šolskim izobraževanjem, promocija strokovnega izobraževanja kot vključevanje študentov v svet dela kot osebna učna okolja).

Na uvodnem srečanju smo konkretizirali področja sodelovanja, profil in vloge deležnikov kot tudi postopke vključevanja deležnikov. Partnerji smo ob zaključku skupno pripravili terminski načrt nadaljnjih aktivnosti ter odgovorne osebe za določene aktivnosti.