IMPLEMENTACIJA IN UPORABA SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ IN UČNIH IZIDOV V PRAKSI

IMPLEMENTACIJA IN UPORABA SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ IN UČNIH IZIDOV V PRAKSI

Center RS za poklicno izobraževanje je organiziral posvet in delavnico o »Implementaciji in uporabi slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi«, ki je potekala v torek, 15. decembra 2015, v Plaza Hotel Ljubljana. Dogodek je bil namenjen vsem strokovnjakom, ki sprejemajo, načrtujejo in posodabljajo izobraževalne/študijske programe in kvalifikacije. Po uvodnih predstavitvah dela Nacionalne koordinacijske točke EOK v Sloveniji, namena posveta in delovnega gradiva (“Smernice za implementacijo in uporabo slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi”), so udeleženci posveta svoje delo nadaljevali v dveh delavnicah, ki sta ju vodila dr. Roberto Biloslavo in dr. Klara Skubic Ermenc. Dogodka smo se udeležili 3 predstavniki Skupnosti VSŠ, ki smo sodelovali v delavnici namenjeni višjemu in visokemu šolstvu – Uporaba SOK in učnih izidov pri sprejemanju, načrtovanju in posodabljanju obstoječih študijskih programov. Na delavnici je bila izpostavljena potreba po uskladitvi terminologije SOK z obstoječo zakonodajo in z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Hkrati bi bilo potrebno “Smernice” dopolniti s primeri horizontalne prehodnosti (znanje, spretnosti, kompetence) glede na obstoječo prakso priprave izobraževalnih/študijskih programov in kvalifikacij, kakor tudi z bolj jasnim razlikovanjem med učnimi izidi in kompetencami. Zaključili smo, da bi bilo nujno organizirati usposabljanja za različne zainteresirane skupine.