9. seja upravnega odbora Skupnosti VSŠ

9. seja upravnega odbora Skupnosti VSŠ

9. seja upravnega odbora Skupnosti VSŠ se je pričela v četrtek, 28. 11. 2019, ob 9.00 na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje. 

Prisotni: Alojz Razpet, Helena Vogrinec, mag. Tjaša Vidrih, Drago Zupančič, Egon Pipan.
Opravičeni: mag. Gregor Rak, mag. Nataša Makovec.
Prisotni drugi: Jasmina Poličnik, mag. Andreja Bizjak.
Opravičeni drugi: mag. Katja Dovžak.
Sejo je sklical predsednik UO Skupnosti VSŠ g. Alojz Razpet.

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda.
 2. Potrditev zapisnika 7. seje z dne 4. 12. 2018 in 8. seje z dne 15. 11. 2019 (korespondenčna).
 3. Realizacija strateških ciljev Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ (J. Poličnik)
 4. Informacija o Strategiji VSI 2020-2030 (A. Razpet)
 5. Pregled Ustanovitvenega akta Skupnosti VSŠ in Pravil Skupnosti VSŠ (A. Razpet)
 6. Reorganizacija sekretariata (naloge, pooblastila, prostor) (A. Razpet)
 7. Volitve UO 2020 in rokovnik (A. Razpet in J. Poličnik)
 8. Odprte terjatve Skupnosti VSŠ (J. Poličnik)
 9. Pobude in predlogi

Ad 1
Predsednik UO je ugotovil sklepčnost UO, prisotnih je 5 od 7 članov. Predstavil je predlagan dnevni red seje UO.

 1. sklep:

Ugotovi se, da je seja UO sklepčna.

 1. sklep:

Člani UO potrdijo dnevni red 9. seje UO.

Ad 2
A. Razpet je povzel vsebino zapisnika 7. seje UO z dne 4. 12. 2018 in 8. seje z dne 15. 11. 2019 (korespondenčna). Vsi sklepi so bili realizirani.

3. sklep:

Člani UO potrdijo zapisnik 7. seje UO z dne 4. 12. 2018 in 8. seje z dne 15. 11. 2019.

Ad 3
J. Poličnik poda poročilo o izvajanju aktivnosti Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2017-2020 na posameznih strateških področjih. Poročilo je v prilogi zapisnika.

SP1:
1.2 Zaposljivost diplomantov – sprememba zakonodaje (Potrditev zakonodajne spremembe ZOFI), ostale aktivnosti niso bile izvedene. Projekt se povezuje s pripravo Strategije VSŠ.
1.3 Ugotavljanje bodočih potreb delodajalcev: projekt SteamHub ni bil odobren, ostale aktivnosti izvedene preko priprave Strategije VSŠ.
1.4 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov: v sklopu izvedenega projekta MIZŠ o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2019 sta bili izvedeni dve usposabljanji za študente, usposabljanje za karierne svetovalce, vzpostavljene so bile metodologije za:

– spremljanje aktivnosti kariernih centrov
– spremljanje trga dela
– ugotavljanje dobičkonosnosti diplomskih, seminarskih in projektnih del študentov za podjetja.

Uspešno je bil tudi izveden Karierni dan VSŠ z okroglo mizo, na spletišču Skupnosti VSŠ objavljen seznam VSŠ, ki objavljajo prosta delovna mesta. Izvedene so bile promocijske aktivnosti (digitalna kampanja, promocijska gradiva). Skupna vrednost navedenih aktivnosti projekta je 40.700 €.

SP2:
2.1 Vključevanje višjih strokovnih šol v projekte. Izvedena priprava novih projektov, ostalo se veže na pripravo Strategije VSŠ. Dokument Kohezijska politika 2021-2027: Naložbene prioritete na področju izobraževanja in usposabljanja, predstavljen na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih je bil v vednost poslan vsem VSŠ.

SP3:
3.1 Menedžment in upravljanje PRI – letos izobraževanje za mentorje PRI ni bilo izvedeno. Opravljene so bile vse ostale aktivnosti v projektu. Predlagane so tudi izboljšave za menedžment PRI, katere želimo realizirati v tekočih projektih – AppreticeTrack in MentorTrain.
3.2 Posodobitev merjenja in spremljanja kakovosti: po sklepu Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ niso predvidene nobene dodatne aktivnosti. Razpis je bil izveden, letos ni bilo oddanih nobenih vlog. Indikatorja za vključitev VSŠ v razpis in število priznanj nista bila dosežena.
3.3 Primerljivost podatkov med VSŠ: ni bilo načrtovanih aktivnosti.
3.4 Nadgradnja evidence: Analiza je pokazala, da ni ustreznega prenosa znanj s strani prejšnjih referentov – šole čutijo premalo podpore, zato so predlagale, da se priprav in izvede izobraževanje za referente za uporabo Evidence oz. dodatna navodila za uporabo Evidence (priročnik). Predlog ni bil realiziran.
3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti VSŠ diplom: Vodja projektne skupine ni bil določen. Ni sklepčnosti KK v zvezi z razumevanjem predvidenih aktivnosti. Člani UO razpravljajo ali je projekt potreben in smiseln – ali je možen ustrezen program za preverjanje verodostojnosti avtorstva, kolikšno ujemanje je še upravičeno (40%), predavatelji razlikujejo po tem, kakšno kakovost diplom zahtevajo.

 1. sklep: UO predlaga skupščini, da se projekt 3. 5 Uskladitev standarda zahtevnosti VSŠ diplom izloči.

3.6 Usposabljanje za kakovost: kazalniki doseženi, aktivnosti tečejo.

SP4:
4.4 Izobraževanje delavcev – projekt teče. Pripravlja se razpis za izobraževanje in usposabljanje na VSŠ, na katerega se bo Skupnost VSŠ predvidoma prijavila.
4.5 Internacionalizacija – določene aktivnosti so izvedene, tudi Erasmus+ mobilnosti. Težava je pri zastavljenih aktivnostih, ki zahtevajo sodelovanje drugih eležnikov (ENIC NARIC centra, MZZ …). PREDLOG: smiselno bi bilo, da se pripravi protokol za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih na mobilnosti v tujini.
4.6 Promocija Skupnosti VSŠ in višjega šolstva: izvedene vse aktivnosti razen delavnice za odnose z javnostmi in TV-vesti, v pripravi so brošura in e-novice. Dan odprtih vrat v sklopu Kariernega dne ni bil izveden.

SP5:
5.4 Internacionalizacija (študentsko tekmovanje): formiral se je tim, ki je pripravil načrt z oceno sredstev. Ker sredstva Skupnost VSŠ ni mogla zagotoviti, aktivnosti niso bile  pripravljen, sredstva za izvedbo tekmovanja pa niso bila zagotovljena.
5.5. Organizirano delovanje študentov: vse aktivnosti so se začele uspešno izvajati, razen ankete med predstavniki VSŠ.  Aktivnosti vodijo študenti Prometne šole Maribor, ki so tudi prevzeli organizacijo Kariernega dne. Manuela Tibaut in Mitja Lešnik sta tudi prejela Priznanje Skupnosti VSŠ. Anketa med predstavniki ŠS ni bila izvedena.

Priprava razvojnega načrta 2020-2025

 1. sklep: Razvojni načrt Skupnosti VSŠ se pripravi za 5-letno obdobje (2020-2025).

A. Razpet izpostavi, da je bilo v aktualnem razvojnem načrtu definiranih preveč strateških ciljev – v prihodnje je treba cilje zastaviti bolj fokusirano glede na izvedljivost in prioritete. Predlaga, da se na program naslednje skupščine uvrsti: priprava razvojnega načrta 2020-2025 in volitve za UO. Skupščina bo potekala 2 dni na odmaknjeni lokaciji (predlog pripravi sekretariat).

 1. sklep: Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2020-2025 se bo pripravil na skupščini Skupnosti VSŠ v februarju 2020.

A. Razpet izpostavi, da je potreben premislek glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z Združenjem višjih strokovnih šol (GIZ), saj gre za nepotrebne operativne stroške.

Ad 4
A. Razpet predstavi proces priprave Strategije. Dopolnjen osnutek Strategije VSŠ je predan naročniku – MIZŠ ter čaka na potrditev s strani Vlade RS. Ukrepi in aktivnosti so v Strategiji ustrezno definirani, manjka pa opredelitev nosilcev aktivnosti in odgovornih oseb, kakor tudi sistema financiranja.
J. Poličnik pove, da so bile vse zbrane pripombe s strani VSŠ predstavljene na ožji delovni skupini.
Podana je bila pobuda za ponovno snidenje s sekretarko in ministrom v začetku leta 2020.

Ad 5-6
A. Razpet predstavi Ustanovitveni akt Skupnosti VSŠ in Pravila Skupnosti VSŠ ter predlaga dopolnitve (v prilogi), vezane tudi na reorganizacijo sekretariata (naloge, pooblastila, prostor). Zaradi lažje in učinkovitejše organizacije dela sekretariata se določene naloge prenesejo s predsednika Skupnosti VSŠ na generalnega sekretarja. Predsednik Skupnosti VSŠ bo generalnega sekretarja pooblastil za izvajanje nalog, definiranih v skladu s predlaganimi dopolnitvami Akta o ustanovitvi Skupnosti VSŠ. Umeščenost sekretariata Skupnosti VSŠ v prostore Višje strokovne šole Šolskega centra Celje ima številne prednosti, kot so npr. podporne službe, zato se lokacija ohrani tudi v bodoče in se sekretariat ne seli v kolikor bo podpora s strani ŠC Celja. Člani UO predlagajo spremembo obstoječega volilnega sistema v proporcionalnega: v tolikšnem deležu, kot so javne ali zasebne višje strokovne šole zastopane v Skupnosti VSŠ, v tolikšnem deležu naj bodo v UO proporcionalno zastopani tudi njihovi predstavniki.

 1. sklep: Člani UO skupaj pregledajo vse predlagane spremembe Akta o ustanovitvi Skupnosti VSŠ, jih ustrezno dopolnijo in potrdijo.

Ad 7
J. Poličnik opozori, da je potrebno v januarju pozvati VSŠ k oddaji predlogov za člane UO. Kandidati morajo oddati soglasja. 30 dni pred skupščino je potrebno oddati najavo datuma, 15 dni pred skupščino pa ustrezno gradivo. Predvidoma bo skupščina konec februarja 2020.

Ad 8
Člani UO obravnavajo neporavnane obveznosti VSŠ Lampret Consulting (članarina 2016, 2017, 2018). J. Poličnik izda zadnji opomin. V kolikor obveznosti do skupščini ne bodo poravnane, se na skupščini poda predlog za izključitev.

Ad 9
J. Poličnik predstavi ponudbe za oglaševanje v FAX vpisniku 2020/21.

 1. sklep : Člani UO izberejo paket D z 1-stransko objavo in 4-mesečno digitalno promocijo.

J. Poličnik predstavi problematiko fotografiranja ob upoštevanju določil GDPR uredbe. Člani se strinjajo, da so dogodki Skupnosti VSŠ javni. Na dogodkih se na vidnem mestu objavi pravno obvestilo, ki udeležence obvešča, da se s svojo udeležbo strinjajo, da bodo na dogodku fotografirani. Fotografije z dogodka bodo javno objavljene po komunikacijskih kanalih Skupnosti VSŠ.

 1. sklep: Dogodke Skupnosti VSŠ se predstavi kot javne dogodke.

Člani UO niso podali dodatnih pripomb. Seja se zaključi ob 12.00.