RAZPIS za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije

RAZPIS za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije

Na podlagi:

– Smernic za vzpostavitev in delovanje kariernih centrov višjih strokovnih šol (objavljenih TUKAJ)

– in pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2018 (št. 3330-18-054005),

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije dne 3. 9. 2018 objavlja

RAZPIS

za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije

Višje strokovne šole so zavezane s svojim delovanjem izpolnjevati Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki temeljijo na evropskih standardih – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Predvsem 2. in 5. standard kakovosti od višjih strokovnih šol zahtevata, da le-te omogočijo višješolskim študentom informacije o trgu dela, zaposlitvenih možnostih, pridobljenih kompetencah in znanju, ki jih pridobijo v času študija. Skladno z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol in Obrazcem za zunanjo evalvacijo se presoja razvitost kariernih centrov.

Namen razpisa je sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov. Karierna orientacija zagotavlja svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela.

 

Cilji razpisa:

 • Vzpostaviti in okrepiti strukturiran in celovit pristop višjih strokovnih šol k spodbujanju karierne orientacije višješolskih študentov.
 • S kariernim svetovanjem omogočiti pravočasno, premišljeno in odgovorno načrtovanje strokovnega razvoja ter ustreznih kompetenc.
 • Omogočiti kariernim svetovalcem na višjih strokovnih šolah pridobivanje znanja in izkušenj na področju vodenja, organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja.
 • Okrepiti povezovanje in sodelovanje višjih strokovnih šol z delodajalci, ki bo omogočilo študentom lažje organiziranje praktičnega izobraževanja in vključevanje na trg dela.

Na razpisu bo izbranih 6 višjih strokovnih šol. Vsaka izbrana višja strokovna šola bo izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Sodelovala bo pri oblikovanju oziroma nadgradnji strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere (priprava nabora pogostih vprašanj in odgovorov študentov ter kariernih svetovalcev).
 2. Izvedla bo posvetovanje z vsaj 5 delodajalci s katerimi sodeluje v okviru izbranega študijskega programa. Posvetovanje je namenjeno pregledu in usklajevanju kompetenc v študijskem programu. Ob zaključku posvetovanja bo pripravila in oddala poročilo.
 3. Pripravila bo načrt predstavitve delodajalcev iz točke 2 in izvedla predstavitev za študente do konca študijskega leta 2018/19.
 4. Vsaj 2 strokovna delavca višje strokovne šole se bosta udeležila usposabljanja Skupnosti VSŠ, ki bo organizirano 5. 11. 2018. V okviru usposabljanja bosta predstavila poročilo iz točke 2.
 5. VSŠ bo spodbudila vsaj 10 svojih študentov k udeležbi izobraževanja Skupnosti VSŠ, z namenom osveščanja študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja.

Rok za izvedbo aktivnosti

Vse aktivnosti, razen iz točke 3, se bodo izvedle do 15. 11. 2018.

Finančni pogoji

Za izvedene aktivnosti bo izbrana višja strokovna šola prejela plačilo v višini 1.000 € bruto.

Merila za izbor kandidatk

 1. Izbrane bodo 4 višje strokovne šole, ki izvajajo študijski program informatika ali strojništvo ali gostinstvo in turizem ali
 2. Izbrani bosta 2 višji strokovni šoli, ki izvajata enega izmed preostalih študijskih programov, pri čemer morata ta program izvajati vsaj še 2 višji strokovni šoli.
 3. Opis že izvedenih aktivnosti svetovanja in karierne orientacije na višji strokovni šoli (pod točko B vloge).
 4. Priloženi izvod izpolnjenega vprašalnika o delovanju kariernih centrov na VSŠ.

Višja strokovna šola lahko kandidira s študijskim programom po lastni izbiri, kandidira lahko le z 1 študijskim programom.

Rok in postopek prijave

Obrazec za prijavo je priloga razpisa. Anketni vprašalnik o delovanju kariernih centrov na VSŠ je bil posredovan ravnateljem VSŠ. Šole se prijavijo z izpolnjeno in potrjeno vlogo, ki jo do 28. 9. 2018 pošljejo preko e-pošte na sekretariat@skupnost-vss.si.

Kontaktna oseba za razpis je Jasmina Poličnik (jasmina.policnik@skupnost-vss.si oz.  03/428 58 73).

 

Razpis_Skupnost VSŠ_Karierni centri

Vloga